B

BT - - WEEKEND -

ja­el­ke­hyt­ten lig­ger på en vil­la­vej i Val­by. På po­st­kas­sen for­an hu­set er der til­fø­jet et navn med sprit­tusch: Heiðrun Pe­ter­sen. De blev ka­e­re­ster for et år si­den, og det er ik­ke gå­et ube­ma­er­ket hen. For da den den­gang 48-åri­ge Si­gurd Bar­rett, der er far til fem halv­sto­re børn, blev kaereste med den fa­e­rø­ske, blon­de vi­o­li­nist, var hun blot 24 år.

»Hen­des al­der blev me­get hur­tigt hi­sto­ri­en om, hvem hun er. ’Si­gurd Bar­rett vi­ser sin un­ge kaereste frem’, skrev uge­bla­de­ne. Som om hen­des ene­ste egen­skab var, at hun var ung. Men hun er ik­ke no­get tro­fae. Hun er en kvin­de, som jeg hol­der rig­tig me­get af og el­sker me­get højt. Vi har fun­det sam­men, og der er en al­der­s­for­skel, men den er ik­ke vig­tigt for os,« si­ger han.

Uma­ge par

I køk­ke­net er kaf­fen lø­bet igen­nem ma­ski­nen. Han små­syn­ger, mens han går op ad trap­pen til før­ste sal, hvor han har sit ar­bejds­va­e­rel­se. På et lil­le bord, hvor han og­så har stil­let glas med hjem­me­pres­set ae­b­les­aft, sa­et­ter han to fyld­te kaf­fe­kop­per – én med en Dis­ney-prin­ses­se og én med et ju­leland­skab. Der er frit valg.

Den over 200 kvm sto­re vil­la er fyldt med ska­e­ve ting, der ik­ke rig­tigt pas­ser sam­men, men som han har sam­let gen­nem sit snart 50-åri­ge liv. 21 af åre­ne til­brag­te han sam­men med sin hu­stru og de­res fem børn, der­ef­ter le­ve­de han i tre år med en kaereste og de­res i alt syv sam­men­brag­te børn.

Nu er det den 25-åri­ge vi­o­li­nist Heiðrun Pe­ter­sen fra Nor­dic String Qu­ar­tet og DR Sym­fo­niOr­ke­stret, der er flyt­tet ind.

»Når jeg sid­der her og gør sta­tus, kan jeg godt ma­er­ke, at Heiðrun og jeg er for­skel­li­ge ste­der i li­vet. Jeg har va­e­ret i 50 lan­de og op­t­rå­dt i 20 af dem. Jeg har ud­ret­tet me­get, står midt i li­vet og la­ver en midt­vejs­be­tragt­ning. Hun er i sit vok­sen­livs be­gyn­del­se,« si­ger han.

Saft og ro

AEb­les­af­ten sma­ger af ha­ve. AEb­ler­ne kom­mer fra det sto­re trae, der ra­ger op over Si­gurd Bar­retts sort­bejd­se­de bja­el­ke­hyt­te med gra­es på ta­get.

Dèt er no­get af det, Heiðrun Pe­ter­sen har la­ert ham. Ik­ke at pres­se ae­b­les­aft, men at ta­ge sig tid til no­get, der går lang­somt. At ha­ve ro til ’at va­e­re frem for at gø­re’, som han selv si­ger.

Når det er sagt, er det fak­tisk løgn. Det med at han ’er’ og ik­ke ’gør’ – så me­get for ti­den. In­den jul skal Si­gurd Bar­rett spil­le 40 kon­cer­ter. For den 10. ok­to­ber kul­mi­ne­re­de hans livs hidtil stør­ste pro­jekt: Dan­marks­hi­sto­ri­en for­mid­let til børn. Det er et pro­jekt, der be­står af et il­lu­stre­ret bog­va­erk, et mu­si­kal­bum, un­der­vis­nings­ma­te­ri­a­le, et iPad-spil, et bra­et­spil, 40 film, en tv-se­rie og en kon­cert­tur­né.

Så der er fart på. Bå­de i kar­ri­e­ren og pri­vat­li­vet.

Si­gurd Bar­ret og Heiðrun Pe­ter­sen mød­tes til en kon­cert sid­ste år. Ef­ter nog­le må­ne­der blev de ka­e­re­ster, og hun flyt­te­de ind.

Han har kig­get på sig selv ude­fra og kon­sta­te­ret, at han er ble­vet pra­e­cis den mi­dal­dren­de mand, som han har for­dømt. Ham, der blev skilt og fik en yn­gre mo­del.

»Jeg har ta­enkt: ’Det er for pa­te­tisk at fin­de sam­men med en ung kvin­de.’ Plud­se­lig står jeg selv i det. Jeg op­le­ve­de en in­dre kon­flikt, for hvor­for faldt jeg nu for en kvin­de, der var så me­get yn­gre? Men hun er ik­ke be­vidst gå­et ef­ter en ae­l­dre kaereste, og jeg er ik­ke gå­et ef­ter at fin­de en yn­gre. På en el­ler an­den må­de blev vi ba­re helt vildt gla­de for hin­an­den,« si­ger han.

»Men jeg hav­de godt nok al­drig fo­re­stil­let mig, at det skul­le ske. Jeg har va­e­ret i et ae­g­te­skab i rig­tig man­ge år og va­e­ret rig­tig glad for det. Da jeg mød­te Heiðrun, hav­de jeg ik­ke tan­ker om at skul­le no­get med hen­de, for jeg kun­ne sag­tens se, at der var en stor al­der­s­for­skel. Men sød mu­sik op­stod med ti­den.«

Som i et­hvert an­det par­for­hold er der ud­for­drin­ger. Det er ik­ke al­tid li­ge let at få en fa­mi­lie til at fun­ge­re, når den be­står af en travl far, fem børn med to hjem og en kaereste, der ik­ke er man­ge år ae­l­dre end den ae­ld­ste søn. I star­ten un­dre­de bør­ne­ne sig over de­res fars un­ge ka­e­re­ste­valg, men nu har de vendt det til en for­del. For som te­e­na­ger er det nog­le gan­ge let­te­re at ta­le med en ung kvin­de end med en pin­lig far.

Og så kan de se, at hun gør de­res far glad.

»Vi sup­ple­rer hin­an­den rig­tig godt, Heiðrun og jeg. Hun er kvin­de og får hjem­met til at va­e­re et hjem. Jeg er for­vir­ret og fa­rer rundt. Heiðrun kom­mer med en sta­bi­li­tet, som er god for mig. Og en ro. Først og frem­mest en ro. Hun er fa­e­ring, og på Fa­e­rø­er­ne har de ba­re en ro og en styr­ke,« si­ger han.

Skil­le­vej­en

På va­eg­ge­ne i ar­bejds­va­e­rel­set er der kli­stret A3-pa­pir op med grøn­ne post-it, no­ter, pi­le og tal. Det er en tids­linje over Dan­marks­hi­sto­ri­en, som han ne­top er i gang med at for­mid­le til børn over he­le lan­det. Fra år 115.000 før Kri­sti Fød­sel til år 2071.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.