Når de­bat­ten tru­er

To­nen i den of­fent­li­ge debat er så hård, at al­min­de­li­ge men­ne­sker op­gi­ver at de­le de­res me­nin­ger. Det brin­ger de­mo­kra­ti­et i fa­re, me­ner for­sker, der vil ha­ve os til at lyt­te me­re til hin­an­den

BT - - WEEKEND -

DFo­to Gu­stav Ro­sen­toft og pri­vat a Cil­le Ro­sen­toft og hen­des mand be­slut­te­de sig for ta­ge de­res børn ud af sko­len og sej­le jor­den rundt i to år, for­tal­te de de­res hi­sto­rie til DR for at ‘in­spi­re­re an­dre til at gå ef­ter de­res drøm’. Men det, der blot skul­le ha­ve va­e­ret et uskyl­digt ind­la­eg om de­res fo­re­stå­en­de rej­se, pla­ce­re­de fa­mi­li­en Ro­sen­toft i et ve­ri­ta­belt sky­de­telt som målski­ve for an­dres hold­nin­ger og ned­la­den­de kom­men­ta­rer. ‘Tå­be­ligt’. ‘Egoi­stisk’. ‘Jeg hå­ber ik­ke, at de for­ven­ter at kom­me på over­fø­rel­ses­sind­komst, når de kom­mer hjem,’ lød nog­le af kom­men­ta­rer­ne. We­e­kend - 15.10.2016

Fle­re hund­re­de men­ne­sker gav de­res me­ning om fa­mi­li­en til ken­de, og selv­om der var man­ge po­si­ti­ve kom­men­ta­rer imel­lem, gav en del dan­ske­re og­så de­res gal­de frit løb.

Nog­le men­te, at Cil­le og Chri­sti­an Ro­sen­toft er dår­li­ge fora­el­dre, for­di de ta­ger de­res børn ud af sko­len. An­dre spurg­te, hvad de egent­lig bild­te sig ind. Én men­te end­da, at de var nog­le ’nas­se­rø­ve, der ik­ke vil­le bi­dra­ge til det dan­ske sam­fund’.

De man­ge spy­di­ge ind­la­eg kom bag på Cil­le Ro­sen­toft.

»Jeg blev mil­dest talt cho­ke­ret og for­s­kra­ek­ket over al­le de ne­ga­ti­ve kom­men­ta­rer om os og vo­res liv. Den va­er­ste kommentar kom fra en per­son, der skrev: ‘Man fin­der jer sik­kert snart på ha­vets bund’. Det var de­ci­de­ret ond­skabs­fuldt og ik­ke no­get, som mi­ne børn skal la­e­se,« for­kla­rer Cil­le Ro­sen­toft, der i dag ta­en­ker me­get me­re over, hvad hun har lyst til at forta­el­le om fa­mi­li­ens rej­se.

Fol­kedom­sto­len

En an­den, der for ny­lig har va­e­ret en tur i fol­kedom­sto­len, er ad­vo­kat Eva Per­s­son. For en må­ned si­den for­tal­te hun sin hi­sto­rie i Ber­ling­s­ke, om hvor­dan hun som selv­sta­en­dig er­hvervs­dri­ven­de hav­de valgt ik­ke at hol­de tra­di­tio­nel bar­sel med sit ny­fød­te barn. Frem­for at gå på or­lov valg­te hun ven­ner­ne og sig selv fra for at fo­ku­se­re ude­luk­ken­de på sin søn og sin kar­ri­e­re. Som selv­sta­en­dig kun­ne hun til­pas­se sit ar­bej­de med ba­byryt­mik om mor­ge­nen, hjem­me­ar­bej­de og et soven­de barn på kon­to­ret om ef­ter­mid­da­gen.

Det fik debat-Dan­mark til ta­ster­ne for at forta­el­le de­res ae­r­li­ge me­ning om Eva Per­s­son og hen­des valg. Man­ge men­te, at hun var en dår­lig mor, og de var ik­ke ble­ge for at forta­el­le hen­de det.

»Det, som har over­ra­sket mig mest, er, at vi fø­ler os be­ret­ti­get til at døm­me hin­an­den, uden over­ho­ve­det at ken­de hin­an­dens hi­sto­rie. Det er vig­ti­ge­re at få mig ned med nak­ken end at for­hol­de sig til det, det he­le dre­jer sig om – nem­lig kvin­ders ret til at va­el­ge. Må­ske er det for­di, det ba­re er nem­mest at me­ne, at jeg har fra­valgt min søn. Det er åben­bart ik­ke rig­tig til at ba­e­re, hvis jeg rent fak­tisk me­strer at ba­lan­ce­re ar­bejds­og pri­vat­liv, alt­så bå­de kan va­e­re mor og pas­se mit ar­bej­de. I jan­te­lovsDan­mark kan vi ik­ke det he­le. Tviv­len skal un­der in­gen om­sta­en­dig­he­der kom­me no­gen til go­de.« si­ger Eva Per­s­son.

Hun har sva­ert ved at for­stå folks op­før­sel og re­to­rik­ken i de­bat­ten.

»Jeg prø­ver at la­e­re min søn at vi­se respekt og to­le­ran­ce over for an­dre men­ne­sker og de­res valg. Hvad prø­ver de men­ne­sker, som på bag­grund af én ar­ti­kel i Ber­ling­s­ke me­ner at vi­de, at jeg er en dår­lig mor, at la­e­re de­res børn,« spør­ger hun.

Ska­der de­mo­kra­ti­et

Iføl­ge pro­fes­sor i kom­mu­ni­ka­tion ved Aal­borg Uni­ver­si­tet Tho­mas Ploug er Cil­le Ro­sen­tofts og Eva Per­s­sons op­le­vel­ser no­get, der desva­er­re føl­ger med, når man del­ta­ger i den of­fent­li­ge debat.

Men det er ska­de­ligt for vo­res op­ly­ste de­mo­kra­ti, at det har så sto­re men­ne­ske­li­ge kon­se­kven­ser at forta­el­le om si­ne hold­nin­ger og eg­ne valg i li­vet.

»Det en­der med, at det kun er de hård­hu­de­de ky­ni­ke­re og men­ne­sker, som kan kla­re ver­ba­le ta­esk, der del­ta­ger i de­bat­ten. Det er et om­fat­ten­de de­mo­kra­tisk pro­blem, for­di vi ri­si­ke­rer, at den of-

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.