’Alt luk­ke­de som bov­por­ten på en fa­er­ge’

For 16 år si­den fik Mi­sen Gro­th sk­lero­se. I man­ge år for­søg­te hun at ig­no­re­re og be­ka­em­pe syg­dom­men. Først da en fy­si­o­te­ra­pe­ut la­er­te hen­de, at den er til at le­ve med, be­slut­te­de hun sig for at gø­re det

BT - - WEEKEND -

Jeg var ba­re på ho­spi­ta­let, til de sag­de, at jeg ik­ke skul­le va­e­re der me­re. Jeg ta­enk­te in­gen­ting,« hu­sker Mi­sen Gro­th og hol­der ha­en­der­ne op for­an øj­ne­ne som et gar­din for at il­lu­stre­re, hvor­dan hun hav­de det.

»Alt per­spek­tiv for­svandt. Jeg hav­de in­gen tan­ker som: Om lidt skal jeg ha­ve en kop kaf­fe el­ler: Jeg gla­e­der mig til at skul­le til Thailand na­e­ste år. Alt luk­ke­de ned li­ge­som bov­por­ten på en fa­er­ge,« hu­sker Mi­sen Gro­th, som vend­te hjem fra ho­spi­ta­let uden sin ba­by i ma­ven. I ste­det hav­de hun få­et en kro­nisk di­ag­no­se. I krop­pen sat­te den usyn­li­ge syg­dom si­ne spor. Alt tøj føl­tes koldt, vå­dt og krad­sen­de, og kra­ef­ter­ne var in­di­mel­lem så få, at selv den mind­ste op­ga­ve var en kraf­tan­stren­gel­se.

»Ale­ne det at la­e­ne sig til­ba­ge – så­dan her,« si­ger hun og la­e­ner sig til­ba­ge i kur­ve­sto­len ved spi­se­bor­det.

»Det var hårdt. At skul­le løf­te et glas rød­vin op fra bor­det var en ting, jeg måt­te ud­sky­de, for­di jeg ik­ke hav­de kra­ef­ter­ne. Det ene­ste, der føl­tes no­gen­lun­de, var at lig­ge nø­gen un­der dy­ner­ne.«

Ban­ge og frygt­løs

Mi­sen Gro­th er san­ge­r­in­de. Sam­men med sin da­va­e­ren­de mand Ja­cob Gro­th har hun bl.a. skre­vet mu­sik­ken til tv­se­ri­en ’Ør­nen’. Det var hen­de, der pas­se­de hus og hjem og par­rets to søn­ner.

»Jeg kun­ne ta­le med un­ger­ne om, hvad de skul­le ha­ve med i mad­pak­ken, men jeg kun­ne ik­ke fin­de ud af at spør­ge no­gen, hvad det egent­lig var, jeg fej­l­e­de.«

I vir­ke­lig­he­den var hun ra­ed­sels­sla­gen for syg­dom­men. Men i ste­det for at sa­et­te sig ind i den og la­e­re, hvor­dan hun kun­ne le­ve med den, gik hun til kamp mod den.

»I dag fat­ter jeg ik­ke hvor­for, men ef­ter et år køb­te vi en bon­de­gård på Møn. Jeg gjor­de alt det, jeg ik­ke måt­te

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.