V

BT - - WEEKEND -

i tra­e­ner al­le af for­skel­li­ge år­sa­ger og ik­ke mindst med et utal af for­skel­li­ge fo­kus­punk­ter. De fle­ste ved, at det er vig­tigt at styr­ke al­le krop­pens mu­skel­grup­per. Og langt de fle­ste får og­så tra­e­net de­res ben. Of­te med klas­si­ske øvel­ser som squat og lun­ges. Men man­ge glem­mer at tra­e­ne den så­kald­te bag­ka­e­de, der spil­ler en vig­tig rol­le i de fle­ste hver­dags­be­va­e­gel­ser som løf­te-, sta­bi­li­tets- og brem­se-be­va­e­gel­ser. En sta­erk bag­si­de har stor be­tyd­ning for ne­top din la­end/ryg. Knap en mil­li­on dan­ske­re har pro­ble­mer med ryg­gen. Er du en af dem, kan du med ga­ran­ti få gla­e­de af den­ne uges øvel­ser. Bag­ka­e­den ud­gø­res af den ned­re ryg­musku­la­tur samt la­eg-, ha­se- og bal­demus­k­ler. Ba­salt set er det bag­ka­e­den, der hol­der dig kø­ren­de.

Of­te fo­ku­se­res der på mang­len­de smi­dig­hed i ha­ser­ne, men i de fle­ste til­fa­el­de vil det va­e­re en for­del at ar­bej­de på at styr­ke ha­se- og bal­demus­k­ler, for det er dem, der står for din hof­te­stra­ek­ning og smi­dig­gør di­ne hof­tebø­je­re.

Stil­le bal­der

Bal­demus­k­ler­ne (glu­tes) er me­get ak­ti­ve som hof­tens sta­bi­li­sa­tor og som hof­te-stra­ek­ker, men bal­der­ne bli­ver desva­er­re of­te sat ud af spil p.g.a. vo­res stil­lesid­den­de ar­bej­de. Der­for er det pri­ma­ert den sto­re lår­mu­skel på for­si­den af be­ne­ne, der bli­ver ak­ti­ve­ret i lø­bet af da­gen. Når bag­ka­e­den er for svag, el­ler for svag set i for­hold til mus­k­ler­ne på krop­pens for­si­de, fun­ge­rer ak­ti­ve­rings­møn­ste­ret mel­lem de for­skel­li­ge mus­k­ler ik­ke op­ti­malt. Inak­ti­vi­tet kan sim­pelt­hen aen­dre dit mu­skel­ak­ti­ve­rings­møn­ster og sa­et­te de pri­ma­e­re mus­k­ler, der bur­de

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.