Ska­en­des I?

BT - - WEEKEND -

We­e­kend - 15.10.2016

Man­ge for­hold er pra­e­get af ue­nig­hed og ska­en­de­ri­er. Det kan va­e­re små og sto­re em­ner, der trig­ger ue­nig­he­den. Te­ma­er som: »Hvor­for ryd­der han al­drig op« el­ler »hvor­for snak­ker hun al­tid i te­le­fon« er ek­semp­ler på nog­le af de man­ge ud­sagn, vi hø­rer i kli­nik­ken fra fru­stre­re­de ka­e­re­ster og ae­g­te­fa­el­ler. Man­ge tror, at di­ver­se ue­nig­he­der skal ta­les igen­nem – ko­ste hvad det vil. Om det så kra­e­ver ti­melan­ge, dag­li­ge de­bat­ter og dår­lig stem­ning der­hjem­me. Men bru­ger I man­ge ti­mer dag­ligt på at dva­e­le ved ue­nig­he­der­ne (selv­om må­let er at lø­se dem), så sid­der I ba­re end­nu me­re fast i tan­ker­ne og en­der pa­ra­doksalt nok med et end­nu dår­li­ge­re par­for­hold.

Når vi mø­der vo­res livs ka­er­lig­hed, fø­ler vi os of­te for­e­ne­de med en an­den per­son. Der­for kan det va­e­re dybt fru­stre­ren­de, når for­skel­lig­he­der­ne kom­mer til at fyl­de me­re i hver­da­gen. Men vi er for­skel­li­ge. Vi le­ver ef­ter for­skel­li­ge le­vereg­ler. Vi har for­skel­li­ge for­vent­nin­ger til kom­mu­ni­ka­tion, se­xliv og va­er­di­er. Hvis je­res le­vereg­ler er me­get for­skel­li­ge, kan der op­stå man­ge kon­flik­ter og ue­nig­hed.

Ska­end­tes ti­me­vis hver dag

Jeg hav­de for ny­lig et par i te­ra­pi, som ska­end­tes me­get over hver­da­gens pro­ble­mer. Fle­re gan­ge dag­ligt blev den ene ir­ri­te­ret på den an­den.

På trods af ti­melan­ge de­bat­ter var der sta­dig dår­lig stem­ning. De ne­ga­ti­ve tan­ker fyld­te me­get, og nog­le gan­ge var det sva­ert for par­ret at ta­ge i by­en uden at ir­ri­ta­tions­mo­men­ter­ne fulg­te med. Man­den grub­le­de me­get over, at kvin­den ik­ke hør­te or­dent­ligt ef­ter, når han sag­de no­get vig­tigt til hen­de. Hun grub­le­de der­i­mod over, at han of­te lag­de sko og tøj for­skel­li­ge ste­der i hu­set uden at ryd­de op ef­ter sig. Det før­te til ska­en­de­ri­er, der fyld­te me­get. Se­ne­st var de og­så be­gyndt at ska­en­des om, at de ska­end­tes så me­get... »Hvor­for hyg­ger vi os al­drig,« spurg­te han. »For­di du al­drig gør, som jeg si­ger,« sva­re­de hun, og så be­gynd­te end­nu to ti­mers debat.

Ska­en­des I?

Først da de­res fa­el­les dat­ter på 15 år gav ud­tryk for, at hun ik­ke or­ke­de at va­e­re hjem­me p.g.a. den kon­stant dår­li­ge stem­ning, be­slut­te­de par­ret at sø­ge hja­elp. I me­takog­ni­tiv te­ra­pi la­er­te de hver isa­er at la­de de­res trig­gertan­ker va­e­re og ud­sky­de de fa­el­les dis­kus­sio­ner til et fast tids­punkt f.eks. kl. 20-21 om af­te­nen. Må­ske ta­enk­te hun ef­ter frokost: »Hvor­for ta­ger han ik­ke sin tal­ler­ken med ud i køk­ke­net. Tror han, at jeg er hus­hol­der­ske?« Og kl. 13 ta­enk­te han: »Hvor­for er hun al­tid så sur? Hun smi­ler al­drig el­ler gi­ver kom­pli­men­ter.« Men i te­ra­pi­en af­tal­te par­ret først at ta­le om de­res tan­ker, hvis de sta­dig fyld­te i de­res ho­ve­d­er kl. 20 om af­te­nen.

In­ter­es­sant nok op­da­ge­de de, at ad­skil­li­ge af de­res dag­li­ge trig­gertan­ker dam­pe­de af i lø­bet af da­gen. Når de ik­ke dva­e­le­de ved ir­ri­ta­tio­ner­ne, fyld­te tan­ker­ne ik­ke sa­er­ligt me­get. Og når de lod va­e­re med at ta­le om ir­ri­ta­tio­ner­ne før kl. 20-21, for­svandt 80 pct. af de ne­ga­ti­ve tan-

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.