Uf­fe El­ba­eks kvin­depi­ne

BT - - NYHEDER -

LIGESTILLING tre kvin­der ud af ni fol­ke­tings­med­lem­mer, og i par­tiets se­kre­ta­ri­at har man an­sat seks ma­end og en en­kelt kvin­de.

Midt på ugen vak­te det el­lers en del op­sigt, at Al­ter­na­ti­vets seks mand­li­ge fol­ke­tings­med­lem­mer frem­over ag­ter at boy­kot­te de­bat­ter uden kvin­der i pa­ne­let. Det gjor­de man for at gø­re op­ma­er­k­som på, hvor få kvin­der der del­ta­ger i sam­funds­de­bat­ten i for­hold til ma­end. Sa­re­en kan lø­be med man­dat Må­ske skul­le Al­ter­na­ti­vet gri­be i egen barm. På et op­stil­lings­mø­de i Kø­ben­havn i sid­ste we­e­kend stod det så sløjt til med den køns­ma­es­si­ge ba­lan­ce, at man ek­stra­or­di­na­ert måt­te prik­ke en ra­ek­ke kvin­der. Blandt stor­kred­sens 12 kan­di­da­ter Hvis vi hav­de det ret­te svar på det her, sad vi nok i FN Ras­mus Nordq­vist, po­li­tisk ord­fø­rer for Al­ter­na­ti­vet vil de fi­re va­e­re kvin­der. Det er her, par­tiets stif­ter og pro­fil Uf­fe El­ba­ek er op­stil­let og valgt sam­men med Ca­ro­li­na Mai­er.

Pud­sigt nok har par­ti­et og­så op­stil­let den tid­li­ge­re ra­di­ka­le mi­ni­ster for ligestilling Ma­nu Sa­re­en her. Hans va­el­gerta­ek­ke kan bli­ve lidt af en ud­for­dring for Ca­ro­li­na Mai­er. Selv om han ik­ke blev gen­valgt for De Ra­di­ka­le, op­nå­e­de Ma­nu Sa­re­en dog 6.000 per­son­li­ge stem­mer, og det er seks gan­ge så man­ge, som hun fik.

Får man kun valgt to i Kø­ben­havn, er det så­le­des ik­ke uta­en­ke­ligt, at Ma­nu Sa­re­en lø­ber med man­da­tet for na­e­sen af Ca­ro­li­na Mai­er.

Al­ter­na­ti­vets po­li­ti­ske ord­fø­rer Ras­mus Nordq­vist er helt enig i, at man kan gø­re det bed­re.

»Jeg ved, at kø­ben­havns­af­de­lin­gen var me­get op­ma­er­k­som på det og sag­de, at det ik­ke er godt nok,« si­ger han.

Da de lo­ka­le kred­se selv be­stem­mer, hvem man vil op­stil­le, har fol­ke­tings­grup­pen på Chri­sti­ans­borg kun be­gra­en­se­de mu­lig­he­der for at aen­dre på tin­ge­nes til­stand.

»Jeg bru­ger min stem­me, så godt jeg kan, til at sa­et­te fo­kus på pro­ble­met. Når vi ser dyg­ti­ge folk, op­for­drer vi dem til at stil­le op.« si­ger Ras­mus Nordq­vist og pe­ger på, at det er en ge­ne­rel ten­dens, at kvin­der ik­ke en­ga­ge­rer sig i po­li­tik i sam­me om­fang som ma­end.

»Hvis vi hav­de det ret­te svar på det her, sad vi nok i FN,« si­ger Ras­mus Nordq­vist.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.