Nord­mand for­gyldt af Word­feud-app

BT - - NYHEDER -

INDBRINGENDE IDÉ

Hå­kon Bert­heus­sen hav­de sid­ste år en net­to­ind­ta­egt på om­kring halvan­den mil­li­o­ner nor­ske kro­ner, og han be­tal­te 826.038 nor­ske kro­ner i skat i 2015, en stig­ning på 233 pct. i for­hold til året før. Det vi­ser de skat­te­tal, som de nor­ske myn­dig­he­der net­op har of­fent­lig­gjort.

Of­fent­lig­gø­rel­sen af al­le nord­ma­ends skat­te­tal er en til­ba­ge­ven­den­de år­lig be­gi­ven­hed, som bli­ver imø­de­set blandt nor­ske me­di­er, der li­ge nu fly­der over med hi­sto­ri­er om sten­ri­ge og ny­ri­ge nord­ma­end og de­res skat­te­o­p­lys­nin­ger.

Skat­te­tal­le­ne vi­ser, at den gen­nem­snit­li­ge ind­komst i Nor­ge i 2015 var 309.078 nor­ske kro­ner, det er en stig­ning på 5,5 pct. i for­hold til året før. Den bedst tje­nen­de nor­mand sid­ste år var fi­nans­man­den Trond Mo­hn, der pro­du­ce­rer rør og pum­pe­sy­ste­mer til olie­in­du­stri­en. Det vi­ser skat­te­tal-re­gi­stret fra de nor­ske myn­dig­he­der.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.