An­kla­ger TV2 for kra­eft-hyk­le­ri

BT - - NYHEDER -

PARADOKS De po­pu­la­e­re TV2-ka­rak­te­rer Di­cte og Ri­ta er yn­gre, tjek­ke­de kvin­der, der bru­ger ryg­ning som en vig­tig del af de­res hver­dags­liv. Men TV2 bur­de vi­de, at den slags på­vir­ker de un­ge, når de skal ta­ge stil­ling til ry­ge­de­but el­ler op­hør med ryg­ning, me­ner Jens Kri­sti­an Gøtrik, fhv. for­mand for Kra­ef­tens Be­ka­em­pel­se. Kri­tik­ken frem­lag­de han i går i et de­bat­ind­la­eg i Po­li­ti­ken, hvor han frem­ha­e­ve­de det pa­ra­doksa­le i, at TV2 i uge 43 står i spid­sen for Kna­ek Can­cer ugen.

Her sa­et­ter tv-sta­tio­nen i sam­ar­bej­de med Kra­ef­tens Be­ka­em­pel­se fo­kus på syg­dom­men og de be­rør­te via en ra­ek­ke pro­gram­mer, der kul­mi­ne­rer i et ka­em­pe ind­sam­lingsshow. Er det for me­get for­langt, at TV2 i si­ne eg­ne pro­duk­tio­ner føl­ger op på sta­tio­nens egen kamp mod kra­eft og und­la­der at mar­keds­fø­re ryg­ning som en vig­tig del af Ri­tas og Di­ctes iden­ti­tet? Vi er ik­ke i tvivl om, at dan­sker­ne fint kan ken­de for­skel på vir­ke­lig­hed og fik­tion For­må­let er kort for­talt at ’kna­ek­ke can­cer’. TV2 mar­keds­fø­rer ryg­ning Men TV2 kna­ek­ker ik­ke kra­eft, når Di­cte og Ri­ta ry­ger på tv, me­ner Jens Kri­sti­an Gøtrik, der og­så er tidl. me­di­ci­nal­di­rek­tør i Sund­heds­sty­rel­sen.

»Er det for me­get for­langt, at TV2 i si­ne eg­ne pro­duk­tio­ner føl­ger op på sta­tio­nens egen kamp mod kra­eft og und­la­der at mar­keds­fø­re ryg­ning som en vig­tig del af Ri­tas og Di­ctes iden­ti­tet? El­ler er det for sva­ert at stå imod to­bakslo­b­by­ens pres?,« spør­ger han bl.a. i de­bat­ind­la­eg­get.

Jens Kri­sti­an Gøtrik me­ner, det vil på­vir­ke de un­ge, at de tjek­ke­de kvin­der spil­let af hhv. sku­e­spil­le­ren Iben Hjej­le (Di­cte) og Mil­le Di­ne­sen (Ri­ta), pul­ser løs i bed­ste sen­de­tid.

»Er der mon no­gen, der tror, at en så ido­li­se­ret frem­stil­ling af det røg­fyld­te liv ik­ke på­vir­ker un­ge, når de skal ta­ge stil­ling til ry­ge­de­but el­ler op­hør med ryg­ning?,« spør­ger Jens Kri­sti­an Gøtrik vi­de­re.

I Dan­mark ry­ger ca. 17 pct. af den voks­ne be­folk­ning over 15 år dag­ligt iføl­ge tal fra den år­li­ge un­der­sø­gel­se af Dan­sker­nes Ry­ge­va­ner i 2015.

Sam­ti­dig dør ca. 13.000 hvert år for tid­ligt pga. af ryg­ning. La­eg der­til de tu­sind, der le­ver med ned­sat lun­ge­ka­pa­ci­tet på grund af øde­lag­te lun­ger. Lot­te Lin­de­gaard, ka­nal­chef for TV2, er ik­ke i tvivl om, at la­e­ser­ne godt kan skel­ne mel­lem ka­rak­te­rer­ne på tv, der er po­li­tisk ukor­rek­te, og så den vir­ke­li­ge ver­den, hvor det er us­undt at ry­ge. TV2-fi­gu­rer er po­li­tisk ukor­rek­te TV2 har ik­ke øn­sket at la­de sig in­ter­viewe om sa­gen. Men tv­sta­tio­nens kom­mu­ni­ka­tions­af­de­ling op­ly­ser pr. sms til BT, at ka­nal­chef Lot­te Lin­de­gaard kan la­de sig ci­te­re for føl­gen­de:

»TV2 og Kra­ef­tens Be­ka­em­pel­se står i uge 43 igen i spid­sen for den år­li­ge Kna­ek Can­cer-uge, der sa­et­ter fo­kus på op­lys­ning og ind­sam­ling til kra­eft­forsk­ning, pa­tient­s­tøt­te og fore­byg­gel­se. Det me­ner vi ik­ke står i mod­sa­et­ning til en fik­tions­se­rie med en ho­ved­per­son som f.eks. Ri­ta, der er ken­de­teg­net ved at va­e­re dybt po­li­tisk ukor­rekt. Vi er ik­ke i tvivl om, at dan­sker­ne fint kan ken­de for­skel på vir­ke­lig­hed og fik­tion,«

si­ger hun.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.