Trumps tro va­eb­ne­re

BT - - NYHEDER -

USA-VALG Do­nald Trump har med an­dre ord ik­ke haft en god uge. Ned­t­u­ren be­gynd­te for ot­te da­ge si­den, da Trump på en la­ek­ket vi­deo­op­ta­gel­se pra­le­de med si­ne over­greb på kvin­der.

»Jeg kan ba­re ik­ke la­de va­e­re med at kys­se dem. Du kan ta­ge dem på fis­sen. Og når man er kendt, kan man gø­re, som man har lyst til,« si­ger han på op­ta­gel­sen. ’Tror I vir­ke­lig dét ske­te?’ Og ned­t­u­ren fort­sat­te i for­ø­get tem­po, da seks kvin­der i ugens løb trå­d­te frem med hi­sto­ri­er, der i uhyg­ge­lig grad un­der­støt­te­de Do­nald Trumps egen til­stå­el­se. Igen gjor­de Trumps for­svar kun si­tu­a­tio­nen va­er­re:

»Fol­ke­ne bag dis­se an­kla­ger er for­fa­er­de­li­ge, for­fa­er­de­li­ge men­ne­sker. Og prøv en­gang at se på jour­na­li­sten fra Pe­op­le Ma­ga­zi­ne (én af Trumps kvin­de­li­ge an­kla­ge­re, red.), se or­dent­ligt på hen­de. Tror I vir­ke­lig, at dét ske­te. Dét tror jeg ik­ke.«

I en ef­ter­føl­gen­de kamp­ta­le un­der et va­el­ger­mø­de i sving­s­ta­ten Fl­o­ri­da for­lang­te Trump bå­de Bill og Hil­lary Cl­in­ton fa­engs­let for de­res ’for­ra­e­de­ri’, Og han på­stod, at Hil­lary Cl­in­ton i sam­ar­bej­de med lan­dets øko­no­mi­ske eli­te iskoldt ’plan­la­eg­ger øde­la­eg­gel­sen af USA, som vi ken­der det’.

I me­nings­må­lin­ger­ne har Trumps se­ne­ste skan­da­ler med­ført, at Hil­lary Cl­in­ton nu fø­rer be­trag­te­ligt. Men det er ik­ke al­le, der de­ler dis­se va­el­ge­res Trump-skep­sis. Så­le­des sti­ger en­tu­si­as­men blandt Do­nald Trumps ker­ne­va­el­ge­re. Og og­så blandt USAs kend­te har Trump sta­dig nog­le stand­haf­ti­ge fans. Her er ti ken­dis­ser, der trods skan­da­ler sta­dig vil stem­me på Do­nald Trump

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.