Hvor er ul­ven hen­ne?

BT - - NYHEDER -

EN HÅNDFULD Først var der én vild ulv i Dan­mark, si­den var der så man­ge som 40 vil­de ul­ve, og i dag er der ... Ja, hvor man­ge vil­de ul­ve er der egent­lig i Dan­mark? Det er spørgs­må­let, ef­ter at ind­til fle­re får på Holste­bro-eg­nen i de for­løb­ne uger er ble­vet an­gre­bet, nog­le af dem dra­ebt, af hvad der må ha­ve va­e­ret et stort rov­dyr. Må­ske en ulv, må­ske en stør­re hund.

Se­ne­st gik det nat­ten til tirs­dag i den­ne uge ud over ot­te får ved Idom. To blev fun­det dø­de, et tred­je måt­te af­li­ves pga. fa­ta­le ska­der, mens de sid­ste fem slap med bid og knubs.

Myn­dig­he­der­ne har dog valgt at kom­pen­se­re få­re­hyr­de Pe­ter Ber­til Hel­lén for ta­bet af de tre får, da bid og an­dre spor ty­der på, at det kan va­e­re en ulvs va­erk.

Men kun et godt fo­to el­ler et dn­a­spor kan en­de­ligt af­gø­re, om der ha­en­ger en ulv ud om­kring Idom. Og net­op der­for er det ge­ne­relt sva­ert at af­gø­re pra­e­cist, hvor man­ge vil­de ul­ve der li­ge nu le­ver frit i Jyl­land. Der er ja­evn­ligt mel­din­ger om ul­ve, men der er få sik­re be­vi­ser. Iføl­ge pro­fes­sor Car­sten Ra­h­bek, Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet, er der dog ik­ke me­get me­re end én el­ler to sik­re, ak­tu­el­le ob­ser­va­tio­ner af ul­ve i Dan­mark. De stam­mer fra fo­to­fa­el­der op­sat i det midtjy­ske af for­ske­re fra DCE på Aar­hus Uni­ver­si­tet (AU).

Der­til kom­mer, at der, si­den en død ulv blev fun­det i Na­tio­nal­park Thy, er fun­det sik­re dna-be­vi­ser på yder­li­ge­re fi­re ul­ve i Jyl­land, op­ly­ser Car­sten Ra­h­bek. Al­le for­ment­lig en­li­ge ul­ve på strejf­togt fra Tys­kland.

Alt­så langt fa­er­re end de op til 40 ul­ve, som iføl­ge en op­gø­rel­se fra DCE fra sid­ste år var i Dan­mark i 2012-2015. Op­gø­rel­sen fra DCE er si­den ble­vet ned­ju­ste­ret og re­vi­de­ret, og i dag er der alt­så ik­ke me­re end fem sik­re ul­veob­ser­va­tio­ner si­den 2012.

»Et af pro­ble­mer­ne er at fin­de sik­re dna-spor. Der er ufat­te­lig lidt dna i spyt, og det er sva­ert at ad­skil­le dna fra en ulv fra DNA fra en hund. En hund er jo en do­mesti­ce­ring af en ulv,« si­ger Car­sten Ra­h­bek og til­fø­jer, at man­ge mel­din­ger om ul­ve­an­greb på hus­dyr har vist sig at va­e­re hund­e­an­greb:

»Der er in­gen tegn på, at ul­ven yng­ler her­hjem­me. Men der er hel­ler in­gen tvivl om, at ul­ven sag­tens kan ge­nin­van­dre, og hvis ud­vik­lin­gen fort­sa­et­ter, vil det ske før el­ler si­den.«

Få­re­hyr­de Pe­ter Ber­til Hel­lén op­ly­ser, at 250 får er ble­vet flyt­tet fra den mark, hvor de dø­de og sår­e­de får blev fun­det. Han går ud fra, at de er ble­vet an­gre­bet af en ulv.

»In­gen har set en stor hund lø­be frit om­kring her i om­rå­det, og mon ik­ke man vil­le un­dre sig, hvis man hav­de en hund, og den kom hjem inds­murt i blod?,« si­ger han.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.