Så­dan én som Scharf vil kom­me un­der pres

BT - - NYHEDER -

KOMMENTAR

ISIN NYE SELVBIOGRAFI ’Du­er­nes tun­nel’ forta­el­ler spionfor­fat­te­ren Jo­hn le Car­ré, der selv har ar­bej­det som ef­ter­ret­nings­a­gent, at han of­te bli­ver lagt for had af tid­li­ge­re kol­le­ger i den bri­ti­ske ef­ter­ret­ning­s­tje­ne­ste. For­di han kom­mer for ta­et på vir­ke­lig­he­den, og for­di han kri­ti­se­rer tje­ne­sten og eks-kol­le­gers ar­bej­de. Det får le Car­ré til at fun­de­re over, om ef­ter­ret­ning­s­tje­ne­sten ’egent­lig ik­ke bur­de va­e­re tak­nem­me­lig for si­ne lit­te­ra­e­re afhoppere’? Al­ter­na­ti­vet kun­ne jo ha­ve va­e­ret ’Edward Snow­den’, skri­ver han. Un­der­for­stå­et; Der er mu­lig­vis bå­de kri­tik og små hem­me­lig­he­der i de erin­drin­ger, bi­o­gra­fi­er og ro­ma­ner, der skri­ves af tid­li­ge­re spio­ner, men det er jo for in­tet at reg­ne mod det, der kun­ne va­e­re skre­vet og for­talt. Som whi­st­le­blowe­ren Snow­den har gjort. JO­HN LE CARRÉS ord faldt mig ind ef­ter en uge, hvor fle­re me­di­er hav­de skre­vet om ind­hol­det i bo­gen ’Syv år med PET’, mens den for­melt var ble­vet stop­pet af et fo­ged­for­bud. Dag­bla­det Po­li­ti­ken gik som be­kendt så langt som at ud­gi­ve he­le bo­gen, og ef­ter­føl­gen­de an­meld­te PET Po­li­ti­ken, fle­re an­dre me­di­er og bog­hand­le­re samt den ho­ved­med­vir­ken­de, tid­li­ge­re PET-chef Jakob Scharf, til Kø­ben­havns Po­li­ti. SELV OM DE fle­ste me­di­er tid­ligt skrev om ’Syv år for PET’, skal hver­ken Po­li­ti­ken el­ler Jakob Scharf reg­ne med den sto­re støt­te fra be­folk­nin­gen el­ler cen­tra­le de­le af of­fent­lig­he­den, hvis det en­der med en rets­sag. Den se­ne­ste uge har åben­ba­ret en us­a­ed­van­lig al­li­an­ce mel­lem be­folk­ning, re­ge­ring, fol­ke­ting og eks­per­ter in­den­for ju­ra, for­valt­ning og men­ne­ske­ret­tig­he­der. De har få­et støt­te af me­die­kom­men­ta­to­rer som Lis­beth Knud­sen og Las­se Jen­sen og un­der­stre­ger le Carrés ord om, at kri­tik af ef­ter­ret­ning­s­tje­ne­stens ar­bej­de er sa­er­lig pre­ka­ert. Bå­de i Eng­land og Dan­mark. Un­der den kol­de krig hed den na­tur­li­ge fjen­de kom­mu­nis­men og Sov­je­tu­ni­o­nen, og i dag er det ter­ror og fa­na­ti­ske is­la­mi­ster, vi fryg­ter. Beg­ge de­le får sto­re de­le af be­folk­nin­gen til at støt­te selv den mest over­vå­gen­de og gra­en­se­over­skri­den­de ef­ter­ret­ning­s­tje­ne­ste. Vi bak­ker PET op, for­di tje­ne­sten ik­ke skal for­styr­res unø­digt i ar­bej­det med at sør­ge for, at vi ik­ke ram­mes af ter­ror og mas­se­død i Dan­mark. Og for­di de har haft en rig­tig god suc­ces­ra­te si­den 2001. Iro­nisk nok med Scharf som en sta­erk og udad­vendt chef i i syv år. DEN TID­LI­GE­RE PET-CHEF med­vir­ker til en uhy­re in­ter­es­sant bog om nog­le af de mest be­gi­ven­heds­ri­ge år i Dan­marks ny­e­re hi­sto­rie, og selv­om han JOSEPHINE FOCK er åben­hjer­tig, le­ve­rer han jo på in­gen må­de whi­st­le­blower-stof. Al­li­ge­vel vil han gi­vet­vis bli­ve mødt med hård kri­tik, for­di åben­hed kan for­veks­les med stør­re ri­si­ko for vo­res al­le sam­mens sik­ker­hed. Scharf er ik­ke Snow­den, selv om han nok skal bli­ve da­e­mo­ni­se­ret op til en even­tu­el rets­sag. Ba­re ta­enk på Fol­ke­tin­gets for­mand Pia Kja­ers­gaards pin­li­ge ka­rak­te­ri­stik af Scharf som ’en lil­le, yn­ke­lig per­son og en ky­ni­ker ud over al­le gra­en­ser’.

PET vil al­tid gå ef­ter at le­ve­re så få in­for­ma­tio­ner som mu­ligt. Det lig­ger dybt i de­res sel­vop­fat­tel­se

I VO­RES FRYGT for ter­ror, selv­mord­s­bom­be­re og egen sik­ker­hed må vi ik­ke skyl­le bar­net ud med ba­de­van­det. Vi skal ik­ke, som Jo­hn le Car­ré skri­ver, ’for­ka­e­le’ en ef­ter­ret­ning­s­tje­ne­ste. PET skal mø­des med sund skep­sis, for­di den of­te ope­re­rer på kan­ten. PET vil al­tid gå ef­ter at le­ve­re så få in­for­ma­tio­ner og op­lys­nin­ger som mu­ligt. Det er fak­tisk sva­ert at be­brej­de dem, for­di det er de­res job og lig­ger dybt ind­lej­ret i en ef­ter­ret­ning­s­tje­ne­stes sel­vop­fat­tel­se. Vi an­dre må hol­de fast i at ba­lan­ce­re tin­ge­ne. Ik­ke pu­bli­ce­re af­slø­rin­ger, der er af­gø­ren­de for sta­tens sik­ker­hed, men sam­ti­dig stil­le op for yt­rings­fri­hed og de­mo­kra­ti­ske in­sti­tu­tio­ner. For pres­se­fri­he­den og ret­ten til at forta­el­le, hvad der fo­re­går. Al­le ste­der. Der­for er det be­fri­en­de, at al­le nu lov­ligt kan la­e­se ’Syv år for PET’.

10. ok­to­ber

HVAD ER PRO­BLE­MET?

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.