Es­b­jerg

BT - - NYHEDER -

Spil og syng på ga­den 70 cm for­nø­jel­se Wor­ks­hop om hjem Hvad er et hjem egent­lig? Det er der utvivl­s­omt rig­tig man­ge bud på, alt af­ha­en­gig af hvem man spør­ger. Es­b­jerg Kunst­mu­se­um in­vi­te­rer i ef­ter­års­fe­ri­en børn til wor­ks­hop om net­op hjem og hjem­mets be­tyd­ning. Wor­ks­hop­pen ta­ger ud­gangs­punkt i den nyåb­ne­de sa­er­ud­stil­ling ’Gam­mel Var­de­vej – In­de­fra’, som er skabt af fo­to­graf Eva Merz, og som gen­nem bil­le­der gi­ver et kig ind bag mu­re­ne i et af Es­b­jergs ud­sat­te bo­lig­om­rå­der. He­le ugen har børn, som del­ta­ger i wor­ks­hop­pen, mu­lig­hed for at eks­pe­ri­men­te­re med de­res eg­ne fo­re­stil­lin­ger om, hvad et hjem er. Det he­le går i fisk Det går i fisk på Fi­ske­ri- og Sø­fart­s­mu­se­et i ef­ter­års­fe­ri­en, men hel­dig­vis kun på den go­de må­de. Fra man­dag til ons­dag op­fø­rer Es­b­jerg Bør­ne- og Ung­dom­ste­a­ter det kend­te Brødre­ne Grimm-even­tyr ’Fi­ske­ren og hans ko­ne Isa­bil’, li­ge­som du he­le ugen kan byg­ge din helt egen fi­ske­kut­ter el­ler må­ske et sup­plyskib i trae. Og be­sid­der du et kon­kur­ren­ce­gen, så snyd ik­ke dig selv for at te­ste di­ne ev­ner i mu­se­ets sa­er­li­ge of­fsho­re­kon­kur­ren­ce i den ny of­fshoreud­stil­ling.

I Es­b­jerg kom­mer der gang i ga­de­bil­le­det i en del af ef­ter­års­fe­ri­en, hvor der bl.a. la­ves wor­ks­hop for og med børn, og hvor mu­siks­ko­len spil­ler op og ind­dra­ger de børn, der har lyst. Så kan man f.eks. få en ryt­mea­eg i hån­den og va­e­re med til at la­ve mu­sik, syn­ge, la­ve bal­lo­ner og me­get me­re. Man kan og­så la­de sig un­der­hol­de ved at gå til gra­tis-kon­cert el­ler bli­ve for­bløf­fet over magi­en ved tryl­les­how på Tor­vet. Der er lagt op til et va­eld af ak­ti­vi­te­ter, film­fore­vis­ning og en­dog og­så no­get godt til ga­nen, hvis man for en en­gangsin­ve­ste­ring på 59 kr. an­skaf­fer sig en sa­er­lig 70 cm lang kupon, som gi­ver ad­gang til alt, hvad børn og un­ge kan be­ga­e­re i da­ge­ne i ef­ter­års­fe­ri­en. Blandt de man­ge til­bud er ad­gang til Ga­me Stre­et Mek­ka Es­b­jerg, til by­ens vandtårn, til bi­o­gra­fen og fa­mi­lie­fil­men ’Trolls’, li­ge­som der er grønt lys til svøm­mesta­dion, til su­per­liga-fod­bold, is­ho­ck­ey i hal­len og hånd­bold­kamp med Team Es­b­jerg.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.