Kø­ben­havn

BT - - NYHEDER -

Tår­net på Chri­sti­ans­borg Det kob­ber­belag­te 106 m hø­je tårn på Chri­sti­ans­borg Slot er et be­søg va­erd. Der er der en fan­ta­stisk ud­sigt over ho­ved­sta­dens byg­nin­ger, ga­der og ka­na­ler, og i klart vejr kan du se helt til Sve­ri­ge. Gra­tis en­tré via en ele­va­tor ved Kon­gepor­ten. Og nej, man be­hø­ver ik­ke at spi­se frokost i Restau­rant Bo­je­sen op­pe i høj­den. Men mu­lig­he­den er der. Snak med for­ti­den Med en smartp­ho­ne i hån­den kan du mø­de Kø­ben­havns ta­len­de sta­tu­er. I den in­dre by har en ra­ek­ke af de mest be­røm­te fi­gu­rer få­et en QR­ko­de sat på, og når du scan­ner den med mo­bi­len, får du en helt sa­er­lig forta­el­ling om Adam Oe­h­lens­chlä­ger, H.C. An­der­sen og man­ge an­dre. 10 sta­tu­er står klar til en snak, og du kan hø­re fra så pro­mi­nen­te Spring, løb, kravl og mal He­le ugen hol­der Glo­bus1 i Bra­brand dø­re­ne åb­ne til et va­eld af for­skel­li­ge ak­ti­vi­te­ter med ’Fed Fe­rie’. Og det he­le er gra­tis. Fle­re for­e­nin­ger fra Gel­lerup og Aar­hus står bag, og der er mu­lig­hed for at fyl­de he­le ugen ud og til­med la­ve no­get for­skel­ligt al­le da­ge­ne. De al­si­di­ge til­bud be­står af spring, kla­tring, fod­bold, bad­min­ton, sta­fet­løb, parkour, che­er­le­a­ding, gym­na­stik, pan­de­ka­ge­bag­ning over bål, sno­brød, an­sigts­ma­ling, håro­p­sa­et­ning, knyt­teog per­le­ar­bej­de og klip­pe-kli­stre. nav­ne som Ki­er­ke­gaard, Grundtvig og Fre­de­rik V. Ga­dei­dra­et for al­le Parkour, stre­et ba­sket, ga­de­fod­bold og dans. Mulig­he­der­ne er man­ge, hvis du ons­dag drop­per for­bi Ga­me Stre­et­mek­ka på Eng­ha­ve­vej i syd­ve­st­kvar­te­ret til ga­dei­dra­ets­dag. Na­tur­lig­vis med fri ad­gang. Sve­dig dans he­le ugen Hvad er ja­zz­dans egent­lig? Det fin­der du ud af, hvis du mø­der op og gi­ver den gas på ’All That Ja­zz Fe­ri­ecamp’ i Dan­se­ka­pel­let på Bis­peb­jerg Torv i nord­ve­st­kvar­te­ret. Hver dag fra man­dag til fre­dag kan du del­ta­ge i gra­tis dan­sewor­ks­hops, hvor der spil­les op til ja­zz­dans og al­le de man­ge dan­se, der ud­sprin­ger af ja­zzen. Spa­end po­se­buk­ser­ne og gør klar til bre­ak­dan­ce, hip­hop, kre­a­tiv dans og me­get me­re. Ugen slut­tes af med stort dan­ses­how på sce­nen. Lav din egen Pot­ter-tryl­le­stav Er du blandt de man­ge, som slet ik­ke kan få nok af Har­ry Pot­ter og det uni­vers, han be­va­e­ger sig i, så har du ons­dag for­mid­dag i ef­ter­års­fe­ri­en mu­lig­hed for at la­ve din helt egen magi­ske tryl­le­stav og kom­me med ind i det magi­ske uni­vers. Det sker i Har­ry Pot­ters va­er­k­sted på Åby Bi­bli­o­tek i det ve­st­li­ge Aar­hus, hvor der og­så vil va­e­re en pra­e­mie til den bedst ud­kla­ed­te trold­mand el­ler heks. Så find dit bed­ste kla­ed-ud-tøj frem og dyrk magi­en. Fe­ri­esjov på mu­se­er­ne For børn op til ca. 10 år er der gjort ek­stra me­get ud af det på ho­ved­sta­dens mu­se­er. På Ro­sen­borg Slot får du f.eks. mu­lig­hed for at bli­ve en del af hof­fet, li­ge­som du kan la­ve vå­benskjold i slot­tets va­er­k­sted. På Glyp­to­te­ket kan du teg­ne tra­e­er el­ler gå i ar­ka­e­o­lo­ger­nes fod­spor og fin­de ud af, hvor­dan men­ne­sker gen­nem ti­den har spe­ku­le­ret over, hvad der sker, når man dør. Beg­ge ak­ti­vi­te­ter er åb­ne he­le ugen. Og på Den Hirs­chsprung­ske Sam­ling kan du tirs­dag og tors­dag gå på op­da­gel­se i ma­ler­kun­sten, når du bli­ver ud­sty­ret med kik­kert og na­er­stu­de­rer ma­le­ri­er­ne i ud­stil­lin­gen ’Ita­li­ens lys’. Te­a­ter for de mind­ste I Bør­ne­kul­tur­hus Ama’r sker der al­tid no­get – og i ef­ter­års­fe­ri­en end­nu me­re, når Ama­ger Bør­ne­te­a­ter­festi­val slår dø­re­ne op for de mind­ste. Ugen igen­nem er der gra­tis ad­gang til al­le de kre­a­ti­ve va­er­k­ste­der i hu­set.

Går du rundt med en Sher­lo­ck Hol­mes i ma­ven, kan din in­dre mester­spion bli­ve vakt til li­ve, når Steno Mu­se­et på C. F. Møl­lers Al­lé ved Aar­hus Uni­ver­si­tet gi­ver dig mu­lig­hed for at bli­ve su­per­ef­ter­for­sker for en dag. På mu­se­et kan du bl.a. un­der­sø­ge blod­sta­enk, fin­ger­af­tryk og an­dre mista­en­ke­li­ge spor, la­e­re om blod­ty­per og dna-struk­tu­rer, og du kan fin­de ud af, hvor­dan vi men­ne­sker ef­ter­la­der os fy­si­ske og di­gi­ta­le spor he­le ti­den. Den vi­den kan du bru­ge i din opkla­ring af en kri­mi­nal­gå­de, hvor det hand­ler om at af­slø­re den mysti­ske tyv. Fem af mu­se­ets me­d­ar­bej­de­re er un­der mi­stan­ke og li­net op, men du kan selv hav­ne blandt de mista­enk­te, hvis blot du ta­ger en sel­fie, og dit bil­le­de kom­mer op at ha­en­ge på va­eg­gen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.