Co­lom­bi­as ko­kain-kon­ge

BT - - NYHEDER -

PLATA O PLOMO hvor han vid­ste, at han kun­ne nå dem, hvis han sad på en be­stemt plads.

Et par ti­mer se­ne­re gik spil­let i gang, og fa­mi­lie­fa­de­ren tab­te og tab­te i sel­ve spil­let, men på ’magisk vis’ løb han al­drig tør for pen­ge.

Det for­tal­te hans søn i tv-do­ku­men­ta­ren ’Sins of My Fat­her’. Så­dan blev han til Som co­lom­bi­a­ner hav­de han de bed­ste for­ud­sa­et­nin­ger for at op­byg­ge det, der se­ne­re blev kendt som ’Me­del­lín-kar­tel­let’, (by­en hvor Pablo Esco­bar var op­vok­set i, red.).

Ko­kain­mar­ker­ne var pla­ce­ret i Peru og Bo­li­via, der beg­ge lå ta­et på Co­lom­bia, og Pablo Esco­bar kun­ne fly­ve stik nord til USA og sa­el­ge stof­fer­ne.

Re­sten er hi­sto­rie, for si­den vok­se­de narko­ba­ro­nens ko­kainim­pe­rie sig ka­em­pe stort. Pen­ge­ne strøm­me­de ind, men Pablo Esco­bar var he­le ti­den jag­tet af myn­dig­he­der­ne.

En af de utal­li­ge gan­ge, hvor han var på flugt, blev hans dat­ter syg. Pro­ble­met var, at der ik­ke var no­get var­me i hu­set, så hvad gjor­de Pablo Esco­bar? Han tog en ’lil­le sjat’ af si­ne pen­ge – om­kring to mil­li­o­ner dol­lar i sed­ler – og sat­te ild til dem. På den må­de kun­ne han hol­de sin dat­ter varm. Pen­ge mang­le­de han alt­så ik­ke. Løgn om luksus I tv-se­ri­en Narcos ser man og­så, hvor­dan fa­mi­li­en ind­kvar­te­rer sig i den ene luksus­vil­la med swim­m­ing­pool ef­ter den an­den, mens de hol­der sig va­ek fra de po­li­ti­ma­end, Esco­bar end­nu ik­ke har få­et be­stuk­ket.

Det er dog én af de punk­ter, som søn­nen Ju­an Pablo Esco­bar i dag kri­ti­se­rer:

»Vi le­ve­de ik­ke i luksus, når vi var på far­ten. Jeg vil­le øn­ske, at vi hav­de vil­la­er med swim­m­ing­pools, som du kan se i tv-se­ri­en. Og vi var hel­ler ik­ke om­rin­get af gangsters. Vi var rig­tig me­get ale­ne, for­di al­le for­rå­d­te min far el­ler meld­te sig selv. El­ler blev dra­ebt,« forta­el­ler Ju­an Pablo Esco­bar til den span­ske avis El País.

Og net­op drab var der man­ge af i Pablo Esco­bars liv. Hvis ik­ke han kun­ne be­stik­ke fjen­der, po­li­ti el­ler dom­me­re, var den na­e­ste ud­vej of­te at dra­e­be ved­kom­men­de.

Hver gang Esco­bar blev stop­pet af po­li­ti­et, in­ti­mi­de­re­de han dem med spørgs­må­let: ’Plata o plomo?’, (sølv el­ler bly), der be­tød, at en­ten la­der I mig smug­le vi­de­re for et lil­le be­løb i be­stik­kel­se, el­lers kan I el­ler je­res fa­mi­lie for­ven­te at bli­ve skudt.

Det an­slås, at narko­ba­ro­nen end­te med at ha­ve om­kring 4.000 mord på samvit­tig­he­den. Pra­esi­dent Pablo Esco­bar for­søg­te dog ik­ke ba­re at kor­rum­pe­re mag­ten, han prø­ve­de og­så at ta­ge den. Hans kri­mi­nel­le liv skul­le ik­ke va­e­re no­gen hin­dring for at bli­ve Co­lom­bi­as pra­esi­dent, så i 1982 blev han valgt ind i kon­gres­sen. Han lo­ve­de guld og grøn­ne sko­ve og brug­te lidt af sin enor­me for­mue på til­tag til den fat­ti­ge del af Co­lom­bi­as be­folk­ning, der hav­de få­et nok af en kor­rupt re­ge­ring.

Det po­li­ti­ske even­tyr slut­te­de dog brat to år ef­ter, da Co­lom­bi­as ju­stits­mi­ni­ster fik flå­et ham ud af po­li­tik grun­det hans kri­mi­nel­le for­bin­del­ser.

På trods af den po­li­ti­ske fi­a­sko fort­sat­te Pablo Esco­bar med at sa­el­ge stof­fer, og det vur­de­res, at narko­for­ret­nin­gen ind­brag­te ham om­kring 60 mil­li­o­ner dol­lar – over 400 mil­li­o­ner kro­ner – om da­gen i de bed­ste pe­ri­o­der. An­gi­ve­ligt brug­te han i dis­se ti­der helt op til 2.500 dol­lar – 17.000 kro­ner – om må­ne­den på ela­stik­ker til at hol­de pen­ge­bund­ter. Fa­engs­let De au­to­ri­te­ter, der end­nu ik­ke var ble­vet be­stuk­ket, var dog i ha­e­le­ne på Pablo Esco­bar, og han var så­le­des kon­stant på flugt.

Jag­ten på ham blev end­nu me­re in­tens, da han i 1989 var hjer­nen bag lik­vi­de­rin­gen af pra­esi­dent­kan­di­da­ten Lu­is Car­los Galán. Myn­dig­he­der­ne vid­ste be­sked om hans rol­le i dra­bet, og i 1991 meld­te han sig selv. Han fik dog for­hand­let sig frem til at af­so­ne sin straf i sit eget de­sig­ne­de fa­engsel med fod­bold­ba­ne, ja­cuzzi, bar og me­get me­re.

Et år ef­ter fik Pablo Esco­bar nys om, at han skul­le ryk­ke vi­de­re til et an­det fa­engsel, så han flyg­te­de.

Der­ef­ter fulg­te en la­en­ge­re pe­ri­o­de på flugt, men hel­det var snart brugt op for ’kon­gen af narko’, der ad­skil­li­ge gan­ge hav­de va­e­ret ta­et på at bli­ve fan­get.

Fle­re po­li­ti­ma­end har se­ne­re for­talt, hvor­dan de tit storme­de et hus for at fan­ge Pablo Esco­bar, men kom ind til var­me kaf­fe­kop­per og ly­den af en he­li­kop­ter i ho­ri­son­ten.

I 1993 gik den ik­ke la­en­ge­re, da han blev om­rin­get af po­li­ti, mens han be­fandt sig i Me­del­lín. Kort tid ef­ter lå Pablo Esco­bar dra­ebt på hu­sets tag.

Ko­kain-kon­gen af Co­lom­bia var ble­vet skudt af po­li­ti­et, som var han blot end­nu en for­bry­der.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.