Fra stjer­ne­liv ti

BT - - NYHEDER -

ROCK OG RUL Tre lang­hå­re­de ame­ri­ka­ne­re er an­kom­met i de­res van. På tur­né i Dan­mark. Fra Gre­naa til Oden­se. Nu står de i Hels­in­gør. På det lil­le spil­le­sted Told­kam­me­ret står de og sve­der for­over­bø­jet i je­ans med bag­de­len i vej­ret. Sva­jer hå­ret mod de­res pe­da­ler og gu­i­ta­rer. Gu­i­ta­ri­sten i Dan Baird & Ho­mema­de Sin ta­ler med ty­de­lig syd­statsac­cent som en an­den cow­boy. Han står op­pe på sce­nen. Den rø­de man­ke og fuldska­eg­get da­ek­ker de be­gyn­den­de ryn­ker.

»Dan, mand. Kan vi ik­ke få lov at spil­le den sang i af­ten, jeg har øvet mig på he­le da­gen,« si­ger War­ner Hod­ges til for­san­ge­ren.

Dan Baird nik­ker ne­de fra gul­vet, som i af­ten vil bli­ve fyldt med 100 mi­dal­dren­de ma­end med øl­ma­ver.

»Selv­føl­ge­lig, mand. Du ved, vi al­tid spil­ler no­get nyt,« si­ger Dan Baird med en gu­i­tar holdt op­pe af se­ler over skul­de­ren.

Han er 62 år, hå­ret er langt og sort, hu­den hvid og tynd. Han fin­der en lil­le ar­bejds­t­a­ske frem fuld af va­er­k­tøj.

»Det, vi bru­ger mest af vo­res tid på, er at gø­re vo­res gu­i­ta­rer klar. Den­gang jeg hav­de pen­ge, gjor­de folk det for mig. Nu gør jeg det selv.«

Dan Baird er tid­li­ge­re front­fi­gur i det ame­ri­kan­ske syd­stats­band The Ge­or­gia Sa­tel­li­tes. For snart 30 år si­den spil­le­de ban­det to år i tra­ek på Roskil­de Festi­vals stør­ste sce­ne, Oran­ge, for­an 60.000 men­ne­sker. I 1992 og 1993 lå hans san­ge i den rig­tig go­de en­de på Bil­l­bo­ard, den ame­ri­kan­ske hit­lis­te. Den­gang var han fe­te­ret ro­ck­stjer­ne, der tjen­te kas­sen. Nu bru­ger Dan Baird det me­ste af sit liv på lan­de­vej­en i små spil­le­bu­ler i Eu­ro­pa og USA.

»Om det var bed­re nu el­ler den­gang, ved jeg ik­ke. Det var an­der­le­des. Du ved, li­vet aen­drer sig.« Gam­le ma­end på ro­ck­tur­né Dan Baird in­vi­te­rer mig ind på sit ho­telva­e­rel­se over­for. End­nu et ano­nymt ho­telva­e­rel­se i sin over 30-åri­ge kar­ri­e­re som tur­ne­ren­de mu­si­ker. Det er her, han bor op mod halv­de­len af året. Han vir­ker ung, da han ka­ster sig ned i sin seng, liv­lig som en an­den te­e­na­ger, så min dik­ta­fon fal­der på jor­den.

Han und­skyl­der. Ta­ger sin iPad frem. Vi­ser mig en mu­sik­vi­deo af sit ynd­lings­band NRBQ , der gjor­de, at han faldt for syd­stats­ro­ck. Her er in­gen ro­ck­stjer­ne­nyk­ker.

»Jeg skal op­dra­ge dig mu­si­kalsk,« jo­ker han ven­ska­be­ligt.

Hu­mø­ret er højt, han snak­ker og snak­ker, ar­me­ne fa­rer rundt, sproget fuldt af ung­dom­me­ligt slang.

»Sid­ste år hav­de vi et job i USA, hvor vi spil­le­de for 30 men­ne­sker. 26 af dem var kom­met for at hø­re op­varm­nings­ban­det. Fi­re var kom­met for at hø­re os,« si­ger han med en vis hu­mor.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.