Af­ta­le ska­ber plads på nye psy­ki­a­tri­ske af­de­lin­ger

BT - - NYHEDER -

Jeg sad der­hjem­me og var de­pri­me­ret, da Dan Baird for 10 års tid si­den rin­ge­de og spurg­te, om jeg vil­le va­e­re med i hans nye band Trom­mesla­ger Mau­ro Ma­gel­lan, der var en af stjer­ner­ne i The Ge­or­gia Sa­tel­li­tes i 80’er­ne.

»Ho­telva­e­rel­set er min hver­dag. Men jeg blev nødt til at ta­ge fly­et hjem for nog­le år si­den, du ved. Min søn stod mel­lem to valg. En­ten skul­le han i col­le­ge, el­lers skul­le han i spja­el­det. Der tog jeg en al­vors­snak med ham. Jeg har og­så la­vet me­get lort, men jeg har al­drig haft pro­ble­mer med po­li­ti­et.«

Det krib­ler ef­ter nog­le da­ge der­hjem­me. Han skal ud. Og jo stør­re sce­ner, des bed­re. Han er le­ad­gu­i­ta­rist i det me­get po­pu­la­e­re ame­ri­kan­ske band Ja­son & the Scor­chers. Han er li­ge kom­met fra en kon­cert med 50.000 fans. Kan han li­de at spil­le de små ste­der?

»Jo stør­re, des bed­re,« si­ger han og va­e­grer sig lidt, mens han vug­ger med ho­ve­d­et. PSYKIATRI Der ska­bes 150 plad­ser på nye spe­ci­a­li­se­re­de so­ci­alp­sy­ki­a­tri­ske af­de­lin­ger til en min­dre grup­pe bor­ge­re. Det sker som led i en af­ta­le til 400 mil­li­o­ner kro­ner, som skal fore­byg­ge vold på bo­til­bud. Det op­ly­ser sund­heds­mi­ni­ster Sop­hie Løh­de (V) og so­ci­al­mi­ni­ster Ka­ren El­le­mann (V) i en pres­se­med­del­el­se. Ru­ti­ne­pra­e­get liv Li­vet på lan­de­vej be­står mest af ru­ti­ner. Fi­re ti­mer før kon­cer­ten sid­der de og spi­ser mad og små­slud­rer, så de kan nå at for­dø­je, in­den de skal gi­ve den alt for­an 100 til­hø­re­re. Når de ik­ke tjek­ker lyd og øver sig, lig­ger de på ho­telva­e­rel­ser­ne med hver sin te­le­fon og snak­ker og skri­ver med ko­ner­ne der­hjem­me. Men hver­da­ge­ne er end­nu va­er­re, si­ger trom­mesla­ge­ren, Mau­ro Ma­gel­lan.

»Jeg mis­ser min ko­nes fød­sels­dag, jeg mis­ser vo­res bryl­lups­dag, men du ved, det er ba­re så­dan, det er. Jeg bor på lan­det, jeg el­sker min ko­ne, min fa­mi­lie og mi­ne bør­ne­børn, og jeg sav­ner dem, men jeg bli­ver ved med at spil­le mu­sik, til jeg dør,« forta­el­ler han ef­ter mid­da­gen Det frem­går af en af­ta­le i sats­pulj­en, som om­fat­ter al­le par­ti­er und­ta­gen En­heds­li­sten. Der bru­ges 277 mil­li­o­ner kro­ner til at ska­be de nye af­de­lin­ger i al­le fem re­gio­ner.

Sam­ti­dig skal de an­sat­te ef­ter­ud­dan­nes, og ar­bejds­mil­jø­et skal for­bed­res, li­ge­som bo­ste­der­ne skal sam­ar­bej­de bed­re med sy­ge­hu­se­nes psy­ki­a­tri­ske af­de­lin­ger.

Et nyt ind­sat­steam skal på bo­ste­der­ne un­der­vi­se an­sat­te og ledere i, hvor­dan de und­går kon­flik­ter med for­an sce­nen, hvor folk så småt er be­gyndt at duk­ke op. Det er be­gyndt at kil­de i ma­ven. Man kan ma­er­ke, at ro­ck­mu­sik­ken snart skal i gang. Fe­sten skal til at be­gyn­de. Sved i om­kla­ed­nings­rum­met Vi er i om­kla­ed­nings­rum­met. Der er sved­vå­de hånd­kla­e­der overalt. Dan Baird hi­ver ef­ter vej­ret. Hans T-shirt er kli­stret op ad den spink­le over­krop. Han ta­ger sin hø­je hat af, smi­der la­e­der­støv­ler­ne ved si­den af sport­s­sko­e­ne.

Det her er blot pau­sen, mens pu­bli­kum – halvt fyldt op af fa­døl og mu­sik – ven­ter på me­re, me­re, me­re.

»I skal op­fø­re jer or­dent­ligt. I skal op­fø­re jer or­dent­ligt, hvis I vil be­bo­er­ne. Des­u­den skal de la­e­re, hvor­dan de skal re­a­ge­re i til­spid­se­de si­tu­a­tio­ner. Bo­ste­der får og­så fa­ste la­e­ger til­knyt­tet. Glad for af­ta­len Sund­heds­mi­ni­ster Sop­hie Løh­de gla­e­der sig over af­ta­len, som kom­mer ef­ter fle­re drab på an­sat­te på bo­ste­der­ne.

»Vi sam­ler nu psy­ki­a­trisk be­hand­ling, mis­brugs­be­hand­ling og den re­ha­bi­li­te­ren­de ind­sats un­der va­e­re her,« si­ger Dan hen­vendt til jour­na­li­sten og fo­to­gra­fen. War­ner E. Hod­ges er i højt hu­mør. Han knap­per en danskvand op. »Du kan ba­re ta­ge al­le de øl, du vil,« si­ger han.

»Det er et cool sa­et i dag. Me­get af det her har vi al­drig spil­let før.«

De ved ik­ke helt, hvad de skal spil­le. Kun at de ik­ke skal spil­le det sam­me som i går. Det er død­ke­de­ligt. Det valg fo­re­går spon­tant på sce­nen.

De­res sven­ske bas­sist Mi­cke Nils­son er 40 år. Da han af­lø­ste den ame­ri­kan­ske bas­sist, som skul­le på al­ko­ho­laf­vaen­ning, sad han de før­ste tre show med si­ne no­ter. En dag rev Dan Baird dem ud af hån­den på ham, krøl­le­de dem sam­men og smed dem ud. Det bru­ger man ik­ke her i ban­det.

De sid­der og småsnak­ker. Om Bob Dylan og in­tern hu­mor, så vi an­dre ik­ke kan føl­ge med.

De lø­ber ned. Går på sce­nen igen. Folk jub­ler. Ro­ck­g­u­der­ne er i gang. Og når de en­gang er fa­er­di­ge, skal der sa­el­ges cd’er, så skal ud­sty­ret pak­kes ned, og der skal sen­des sms’er til ko­nen. Selv­føl­ge­lig sav­ner jeg min fa­mi­lie der­hjem­me, men det her er mit liv, du ved Dan Baird sam­me tag. På den må­de skal pa­tien­ten ik­ke op­sø­ge og mø­de op til be­hand­ling an­dre ste­der,« si­ger Sop­hie Løh­de.

»Det hand­ler om at fore­byg­ge vold og kri­mi­na­li­tet og der­med ska­be en me­re tryg hver­dag for bå­de me­d­ar­bej­de­re og pa­tien­ter.

De nye spe­ci­a­li­se­re­de so­ci­alp­sy­ki­a­tri­ske af­de­lin­ger be­hand­ler pa­tien­ter med sva­e­re psy­ki­ske li­del­ser og kom­plek­se so­ci­a­le pro­ble­mer.

SØNDAG 16. OK­TO­BER 2016

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.