Hånd­bog skal hja­el­pe i kam­pen mod stress

BT - - NYHEDER -

ARBEJDSPLADSEN Kol­le­ger på arbejdspladsen er af­gø­ren­de i for­hold til at spot­te og fore­byg­ge stress på job­bet. Det skri­ver Avi­sen.dk. Fle­re fag­for­bund går nu sam­men om at ud­gi­ve en hånd­bog, der gi­ver kon­kre­te råd om, hvor­dan man hånd­te­rer og fore­byg­ger stress ude på de dan­ske ar­bejds­plad­ser. Den ret­ter sig i før­ste om­gang mod til­lids­re­pra­e­sen­tan­ter og ar­bejds­mil­jø­re­pra­e­sen­tan­ter. Og det er iføl­ge stres­sfor­sker Bo Net­ter­strøm et vig­tigt sted at sa­et­te ind.

»Det er jo tit så­dan, at den stres­s­ram­te selv be­na­eg­ter det og slet ik­ke selv kan se, at man er stres­set. Men om­gi­vel­ser­ne kan tit ma­er­ke det, og ar­bejds­mil­jø­re­pra­e­sen­tan­ter og til­lids­re­pra­e­sen­tan­ter kan va­e­re nøg­le­per­so­ner­ne, der dels ta­ler med ved­kom­men­de om pro­ble­met, opkla­rer om år­sa­gen til stres­sen er skabt på arbejdspladsen og så gå til le­del­sen,« si­ger Bo Net­ter­strøm til Avi­sen.dk. Jo ta­et­te­re, des let­te­re Elek­tri­ke­re, hånd­va­er­ke­re, la­ger­ar­bej­de­re og kas­seas­si­sten­ter, der ram­mes af stress, re­a­ge­rer vidt for­skel­ligt, på­pe­ger han. Der­for er det vig­tigt at va­e­re op­ma­er­k­som på, når ens kol­le­ger aen­drer ad­fa­erd.

»Stress kan gi­ve aen­drin­ger i kol­le­ga­ers må­de at va­e­re på. De tra­ek­ker sig må­ske fra an­dre, el­ler hu­mø­ret bli­ver dår­li­ge­re. Og folk bli­ver og­så dår­li­ge­re til de­res ar­bej­de, for­di de­res hu­mør er svin­gen­de. Jo ta­et­te­re man er på hin­an­den som kol­le­ger, de­sto let­te­re er det og­så at si­ge det,« si­ger Bo Net­ter­strøm til Avi­sen.dk.

Or­ga­ni­sa­tions­kon­su­lent i Dansk Me­tal An­ne-Li­se Ny­e­gaard er pri­mus mo­tor bag den nye stressgu­i­de.

»Fi­re ud af ti LO-med­lem­mer som sme­de, sosu’er og slag­te­ri­ar­bej­de­re har op­le­vet stress på de­res ar­bejds­plads in­den for det sid­ste år, og der er in­gen tvivl om, at til­lids­re­pra­e­sen­tan­ter og ar­bejds­mil­jø­re­pra­e­sen­tan­ter of­te fam­ler lidt og mang­ler råd og vej­led­ning i, hvor­dan de skal hand­le,« si­ger hun til Avi­sen.dk.

Tid­li­ge­re på året vi­ste en un­der­sø­gel­se, at stress og ar­bejds­pres er om­fat­ten­de i bå­de pro­duk­tions­dan­mark og den of­fent­li­ge sek­tor. Og godt hvert ty­ven­de LO-med­lem er­kla­e­rer i un­der­sø­gel­sen, at de har haft fra­va­er på job­bet på grund af stress.

»Un­der­sø­gel­sen var en øjenåb­ner i for­hold til om­fan­get af stress. Og selv­om det er ar­bejds­gi­ve­rens an­svar at fore­byg­ge stress, gør le­der­ne cho­ke­ren­de lidt,« si­ger An­ne-Li­se Ny­e­gaard. Selv­om det er ar­bejds­gi­ve­rens an­svar at fore­byg­ge stress, gør le­der­ne cho­ke­ren­de lidt

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.