VIDENSKAB.DK Gen sa­bo­te­rer din slan­ke­kur

BT - - NYHEDER -

I hvor høj grad kan ge­ner­ne va­e­re år­sag til fed­me? Det dis­ku­te­rer for­sker­ne sta­dig. Men en muta­tion i ge­net MC4R kan må­ske va­e­re år­sa­gen til, at nog­le men­ne­sker ik­ke bli­ver ma­et­te, selv når de har spist fed mad. Det forta­el­ler en­gel­ske for­ske­re fra blandt an­det Uni­ver­si­ty of Cam­brid­ge i et nyt stu­die.

»Vi har en te­o­ri om, at folk med muta­tio­nen fun­ge­rer, som om de kon­stant sul­ter. De mod­ta­ger sim­pelt­hen ik­ke ma­et­heds­sig­na­let. Og hvis man sul­ter, har man brug for fedt, for­di det in­de­hol­der fle­re kal­o­ri­er,« for­kla­rer pro­fes­sor Sad­af Fa­rooqi fra Uni­ver­si­ty of Cam­brid­ge.

Stu­di­et in­di­ke­rer og­så, at vi ube­vidst be­gyn­der at spi­se me­re fedt­hol­dig mad, når vi har følt sult i la­en­ge­re tid. Det skyl­des for­ment­lig, at krop­pen ham­strer ener­gi, og at fedt in­de­hol­der me­re ener­gi per gram end bå­de kul­hy­dra­ter og pro­te­in. Håb om hja­elp Der­med kan stu­di­et må­ske og­så hja­el­pe med at ud­vik­le helt nye må­der til at be­ka­em­pe fed­me.

»Hvis en af år­sa­ger­ne til fed­me er, at nog­le men­ne­sker har sva­ert ved at ma­er­ke krop­pens ener­gibe­hov, så vil det va­e­re mu­ligt at ud­vik­le et stof, som kun­stigt sti­mu­le­rer sig­nal­ve­je­ne og der­med for­hin­drer ube­vidst øget ind­tag af me­get kal­o­ri­e­rig mad,« forta­el­lerSad­af Fa­rooqi. Vi har en te­o­ri om, at folk med muta­tio­nen fun­ge­rer, som om de kon­stant sul­ter. De mod­ta­ger sim­pelt­hen ik­ke ma­et­heds­sig­na­let

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.