Spio­nen, der helst vil­le skri­ve

BT - - NYHEDER -

85 ÅR PÅ ONS­DAG ’Da­me kon­ge es - spion’ (1975), ’Spio­nen der gik si­ne eg­ne ve­je’ (1977) og ’Til dø­den jer skil­ler’ (1980).

Jo­hn le Carrés ho­ved­per­so­ner er stats­li­ge funk­tio­na­e­rer, der er op­ma­er­k­som­me på det moral­ske mod­sa­et­nings­for­hold i ka­rak­te­ren af de­res ar­bej­de. Me­get yd­re ra­masjang er der ik­ke. Of­te dre­jer det sig om og de mid­ler, der ta­ges i brug for at be­skyt­te det, og sym­pa­tien er depo­ne­ret hos den en­kel­te mod det po­li­ti­ske sy­stems magt­ful­de in­sti­tu­tio­ner.

Det af­spej­les bl.a. i ’Det rus­si­ske hus’ (1989), der fo­re­går i be­gyn­del­sen af Sov­je­tu­ni­o­nens en­de­li­ge sam­men­brud.

Med jer­n­ta­ep­pets fald flyt­te­de le Car­ré i si­ne ro­ma­ner fo­kus til an­dre kon­flik­ter, som det ek­sem­pel­vis sker i ’Den stand­haf­ti­ge gart­ner’ (2001) og ’Den go­de tolk’ (2006), hvor det dre­jer sig om kom­merci­el­le in­ter­es­sers ky­ni­ske ud­nyt­tel­se af Afri­ka.

Hans bø­ger ha­e­ver sig over det ga­engse, og han reg­nes i Stor­bri­tan­ni­en for en af de va­e­sent­lig­ste for­fat­te­re si­den 1945. Se­ne­st er hans selv­bi­o­gra­fi­ske ’Du­er­nes tun­nel’ (2016) ud­kom­met, li­ge­som Sus­an­ne Bi­ers tv-ud­ga­ve af ’Nat­por­ti­e­ren’ er ble­vet bå­de rost og pris­be­løn­net.

Jo­hn le Car­ré er i sit liv ble­vet gift to gan­ge og har fi­re søn­ner, af hvil­ke den yng­ste, Ni­cho­las, går i sin fars fod­spor og skri­ver un­der nav­net Ni­ck Har­kaway. De se­ne­ste me­re end 40 år har Jo­hn le Car­ré bo­et i den lil­le by St. Bury­an i Cor­nwall, hvor han ejer nog­le få ki­lo­me­ter af klip­pen ud mod Land’s End. HANS EGEN TOP 4 1. Spio­nen, der kom ind fra kul­den (1963) 2. Da­me kon­ge es spion (1976) 3. Skra­ed­deren fra Pa­na­ma (1996) 4. Den stand­haf­ti­ge gart­ner (2001) Si­den 2008 har Jo­hn le Car­ré fi­re gan­ge i fi­re in­ter­view sagt, at nu gav han sit sid­ste in­ter­view. »At få sin bog fil­ma­ti­se­ret er som at se et styk­ke kva­eg kogt ind til en sup­pe­ter­ning.« Ci­tat:Jo­hn le Car­ré

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.