S

BT - - NYHEDER -

»Det er ski­de­vig­tigt. AElt­nin­gen gør, at brø­d­et får vo­lu­men. At der kom­mer et stort, flot og la­ek­kert brød ud af det,« fast­slår brød­ba­ge­ren.

An­dre ting spil­ler og­så ind. Som me­lets kva­li­tet. At du bru­ger sur­dej. At dej­en er mod­net or­dent­ligt nat­ten over, in­den du ba­ger den. Men aelt­nin­gen er i den grad og­så af­gø­ren­de for, om du får et fladt og tungt brød ud af di­ne an­stren­gel­ser, el­ler et la­ek­kert brød med sto­re skøn­ne luft­hul­ler.

»Man­ge men­ne­sker ae­l­ter helt for­kert. De slår de fi­ne glu­ten­stren­ge i styk­ker, når de står og ban­ker løs på dej­en. Re­sul­ta­tet er et brød, der er fladt og hårdt som be­ton,« for­kla­rer Ni­co­lai Skyt­te.

AElt­ning kan nem­lig va­e­re man­ge ting. Of­te for­ker­te. Som når man­ge af os slår og vri­der og mo­ser på vo­res brød­dej. Dét skal man ik­ke gø­re. AElt­ning kan og­så fo­re­gå i en rø­re­ma­ski­ne. Det må den til gen­ga­eld ger­ne. Men:

»Ik­ke al­le har råd til at bru­ge man­ge tu­sin­de kro­ner på en rø­re­ma­ski­ne. Og man kan kom­me li­ge så godt i mål med hån­da­elt­ning. Fak­tisk er hån­da­elt­ning of­te bed­re og me­re skån­somt og gi­ver en langt flot­te­re, blan­ke­re og me­re ela­stisk dej, end hvis den var ae­l­tet på en ma­ski­ne,« for­kla­rer Ni­co­lai Skyt­te.

Hån­da­elt­ning er isa­er en for­del, når man ba­ger med gam­le sten­for­ma­le­de melsor­ter, hvor glu­ten­stren­ge­ne nem­me­re går i styk­ker. Sten­for­ma­let mel kan i dag kø­bes i su­per­mar­ke­der, og det ba­ger Ni­co­lai Skyt­te helst med, for­di det er me­re smag­fuldt og gi­ver bed­re brød. Men hån­da­elt­nin­gen er kun en suc­ces, hvis du gør det rig­tigt.

»Det hand­ler om at ae­l­te dej­en i to mi­nut­ter, la­de den hvi­le i 30, ae­l­te den igen i 2 mi­nut­ter og la­de den hvi­le i 30 og så vi­de­re. Det kra­e­ver stor tå­l­mo­dig­hed og ar­bejds­ind­sats, men det be­ta­ler sig i den an­den en­de,« lover BTs brød­ba­ger.

For me­get mel

Kon­kret fo­re­gå aelt­nin­gen ved, at du he­le ti­den fol­der dej­en ind mod mid­ten, så du stram­mer den op, mens du sam­ler den. Des­u­den må dej­en ik­ke va­e­re for me­let.

»Folk står of­te med en for stiv dej, for­di der er for me­get mel og for lidt vand i. Man­ge men­ne­sker sy­nes, at me­get mel gør det nem­me­re at ar­bej­de med dej­en. Men dej­en skal va­e­re kli­stret, når du ae­l­ter den,« for­kla­rer Ni­co­lai Skyt­te.

Et godt tip er at dyp­pe fin­gre­ne i vand, in­den du ae­l­ter.

»Vand for­hin­drer dej­en i at kli­stre sig fast til fin­gre­ne,« ly­der Ni­co­lai Skyt­tes vig­tig­ste tip, hvis du skal ha­ve hån­da­elt­nin­gen til at lyk­kes.

Stort set en­hver dej kan i øv­rigt la­ves med Ni­co­lai Skyt­tes hån­da­elt­nings­me­to­de, selv te­bol­le­dej og wi­e­ner­dej.

Få brød­ba­ge­rens trin for trin-vej­led­ning i hån­da­elt­ning her på si­den.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.