Brød­ba­ge­rens hån­da­el­te­de hve­de­brød

BT - - NYHEDER -

720 g sten­for­ma­let hve­de­mel 6 dl vand 1,2 dl sur­dej 8 g ga­er 20 g salt

Bland 1 li­ter vand med 600 gram sten­for­ma­let hve­de­mel godt sam­men i en skål (sten­for­ma­let mel fås f.eks i Coop-bu­tik­ker). Du kan og­så la­ve sur­dej­en af spelt­mel.

Lad sur­dej­en stå i stu­et­em­pe­ra­tur i en boks el­ler skål med løst låg, så der kan kom­me luft ind til sur­dej­en. Så dan­ner den ma­el­ke­sy­re­bak­te­ri­er. I kø­le­ska­bet dan­ner den ed­di­ke­sy­re­bak­te­ri­er og bli­ver alt for sur.

Rør i din sur­dej 1-2 gan­ge om da­gen. Ef­ter fi­re da­ge skal du ha­el­de halv­de­len af din sur­dej ud og fri­ske den op med en helt ny po­r­tion sur­dej. Det he­le rø­res godt sam­men.

Lad sur­dej­en stå til na­e­ste dag. Den skal nu ha­ve en let syr­lig duft og va­e­re bob­len­de. En god sur­dej er mild og blød, let ha­e­vet og rund i duf­ten. Nu er den klar til brug.

Du kan al­tid te­ste, om der er liv i din sur­dej ved at se, om den er vok­set i skå­len. Hvis ik­ke, er sur­dej­en for sur el­ler ik­ke mo­den nok. Er den for sur – snus til den - så ha­eld halv­de­len af sur­dej­en ud og frisk op med en halv po­r­tion ny sur­dej. Hvis den ik­ke er mo­den, så lad den stå en dag el­ler to me­re.

Gem lidt sur­dej, hver gang du har bagt, og frisk den først op 2-3 ti­mer før, du skal bru­ge den igen. Sur­dej­en kan maks. stå i to da­ge uden at bli­ve fri­sket op, el­lers bli­ver den alt for sur el­ler råd­ner.

Jo me­re du bru­ger og ar­bej­der med din sur­dej,des bed­re bli­ver den. Find en cy­klus, hvor sur­dej­en bli­ver brugt of­te og bli­ver fri­sket op med ja­ev­ne mel­lem­rum og ik­ke ba­re står en uge uden at bli­ve brugt.Kil­de:

Be­gynd med kun at rø­re vand og hve­de­mel sam­men med en tra­e­ske. AElt det sam­men i 2 mi­nut­ter med ha­en­der­ne – det lig­ner en ufa­er­dig dej. Lad her­ef­ter dej­en stå i 30 min. Når man kun blan­der mel og vand (uden sur­dej og salt), får dej­en lov til at la­ve ‘au­to­ly­se’, dvs. me­let op­su­ger van­det og sa­et­ter gang i en pro­ces, der frem­mer dan­nel­sen af smi­di­ge glu­ten­stren­ge. Smi­di­ge glu­ten­stren­ge gi­ver en me­re flek­si­bel dej at ar­bej­de med og i sid­ste en­de og­så en bed­re krum­me i det fa­er­di­ge brød. Gen­tag pro­ces­sen to gan­ge me­re til dej­en er flot, blank og ela­stisk.

El­ler du kan kom­me he­le dej­en op i en bøt­te smurt med olie og put­te låg på. Ved beg­ge me­to­der skal dej­en sa­et­tes i kø­le­ska­bet til na­e­ste dag. til dob­belt stør­rel­se. Lad en­de­lig dej­en stå ude i køkkenet et styk­ke tid, hvis den ik­ke er helt ud­vik­let. Det­te kan isa­er va­e­re nød­ven­digt, hvis du har valgt at ba­ge på ren sur­dej. Så skal dej­en som re­gel va­ek­kes lidt til li­ve, før du kan sa­et­te den i ov­nen.

Hvis du har valgt brød i kurv, ven­der du dem for­sig­tigt ud af kur­ven og pla­ce­rer dem på en brand­varm ba­ge­sten el­ler ba­ge­pla­de i en brand­varm ovn, ger­ne 270 gra­der. Så snart du har sat brø­d­e­ne i ov­nen, sa­en­ker du tem­pe­ra­tu­ren til 230 gra­der. Bag brø­d­e­ne i ca. 30 min. til de er flot­te og mørkt gyld­ne. Brød, der er bagt til den hår­de si­de med lang ba­ge­tid ved lav var­me, bli­ver ble­ge og tør­re, mens kort ba­ge­tid ved høj var­me gi­ver sprø­de og saf­ti­ge brød. Snit evt. brø­d­e­ne i top­pen med et bar­ber­blad, så de spra­ek­ker på en flot må­de.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.