M

BT - - NYHEDER -

an skal ta­le med sin part­ner, hvis man vil tri­ves med sin part­ner. Det kan ly­de ind­ly­sen­de, men al­li­ge­vel vil man­ge per­so­ner i par­for­hold på et tids­punkt op­le­ve, at de lan­ge snak­ke, de en­gang hav­de, er ble­vet re­du­ce­ret til ud­veks­lin­ger af få ord. Det forta­el­ler par­te­ra­pe­ut Leila Dun­sø, som ja­evn­ligt får hen­ven­del­ser fra par, der ka­em­per med en for­svin­den­de ind­byr­des kom­mu­ni­ka­tion.

No­get, der i va­er­ste fald kan be­ty­de, at ly­sten og ev­nen til at va­e­re sam­men for­svin­der.

»Det er ik­ke så­dan, at folk er on­de el­ler plud­se­lig ba­re ik­ke vil hin­an­den la­en­ge­re. Jeg ser tit, at folk gan­ske en­kelt ik­ke ved, hvor­dan de skal gø­re, for­di ma­end og kvin­der er så for­skel­li­ge. Kvin­der snak­ker me­get og er op­ta­ge­de af pro­ces­ser, mens ma­end er hand­lings­o­ri­en­te­re­de og fo­ku­se­rer på løs­nin­ger. Det er to yder­punk­ter, der nog­le gan­ge kan gø­re, at man ik­ke fø­ler sig for­stå­et af sin part­ner. Så tra­ek­ker man sig og har ik­ke lyst til at ta­le sam­men, og så­dan bli­ver det en ond cir­kel,« si­ger hun.

Tal om ti­den

En travl og ud­mat­ten­de hver­dag med børn og ar­bej­de kan gø­re, at man hver­ken har det sto­re over­skud el­ler tid til sin part­ner. Travlhe­den kan imid­ler­tid og­så vir­ke af­le­den­de, og der­for op­da­ger nog­le først, hvor lidt de de­ler med hin­an­den, når ti­den el­lers er til det.

»Det er som re­gel i fe­ri­er og om­kring høj­ti­der, hvor vi er me­re el­ler min­dre tvun­get til at va­e­re sam­men, at man­ge får pro­ble­mer og går fra hin­an­den. Der­for er det enormt vig­tigt, at man gør det klart for hin­an­den in­den fe­ri­en, hvil­ke for­vent­nin­ger man har til hin­an­den, og hvor­dan man får ført dem ud i li­vet. Skal man i Le­go­land el­ler lig­ge hjem­me på so­fa­en? Hvor me­get tid er det i or­den at bru­ge hver for sig? Skal man va­e­re sam­men med bør­ne­ne he­le ti­den, el­ler skal man få dem pas­set og ta­ge ud at spi­se? Det kan må­ske vir­ke lidt una­tur­ligt for nog­le, men man kan red­de bå­de sig selv og sin part­ner fra uven­skab og skuf­fel­ser, hvis man gør det,« ly­der rå­det fra Leila Dun­sø.

Som et tands­a­et

På et tids­punkt vil hver­da­gen at­ter ban­ke på dø­ren, og selv­om en fe­rie og tid til hin­an­den po­ten­ti­elt kan ge­ne­tab­le­re en svun­den kon­takt, kan man ik­ke stop­pe der.

»Et par­for­hold er lidt som et tands­a­et. Hvis man ik­ke ple­jer det, så bli­ver det skrø­be­ligt og ube­ha­ge­ligt. Ta­ger man sig godt af det, bli­ver det bå­de sta­er­kt og smukt. Man be­hø­ver ik­ke at gø­re et stort num­mer ud af det, men man skal prø­ve at sa­et­te sig i sin part­ners sted og ta­en­ke over, hvad der kun­ne gø­re ham el­ler hen­de glad – og så gø­re det,« si­ger par­te­ra­pe­u­ten, som ik­ke be­hø­ver at ta­en­ke la­en­ge over, hvad for­de­le­ne er ved at kun­ne ta­le sam­men:

»Ens part­ner bli­ver selv­føl­ge­lig glad, og så­dan bli­ver for­hol­det og til­va­e­rel­sen bå­de dej­li­ge­re og nem­me­re for beg­ge par­ter. Des­u­den bli­ver du klo­ge­re på, hvem de er, men og­så hvem du selv er. Og så gi­ver en god di­a­log og gen­si­dig op­ma­er­k­som­hed og­så me­re og bed­re na­er­va­er og sex. Det ha­en­ger sam­men.«

’’

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.