Den glem­te lil­le­bror

BT - - REJSER -

DE KANARISKE ØER Gran Ca­na­ria, Te­ne­ri­fe, Lan­za­ro­te og Fu­er­te­ven­tu­ra ken­der vi al­le som vin­te­r­ens sol­rej­se­mål i en ri­me­lig kort af­stand fra Dan­mark. Ka­na­ri­eø­er­ne er sta­dig dan­sker­nes fo­re­truk­ne rej­se­mål i de kol­de dan­ske vin­ter­må­ne­der, og nu er der end­nu en ka­na­risk lil­le­bror i klas­sen. Ken­der du La Pal­ma? Na­eh, sik­kert ik­ke. Må­ske har du hørt om den, men al­drig va­e­ret der. Det bli­ver der snart la­vet om på, for det bli­ver nem­lig mu­ligt at fly­ve di­rek­te til La Pal­ma fra bå­de Bil­lund og Kø­ben­havn den­ne vin­ter.

Hvad er det så for en ny ka­na­risk ø, der mel­der sig i char­ter­pro­gram­met?

Tag en stor po­r­tion Ma­deira, en del gam­mel­dags ko­lo­ni­stil, la­va­sor­te stran­de, fro­dig pinjeskov, im­po­ne­ren­de vulka­ner, ven­lig hyg­ge, god mad, gla­de pang­far­ver og en stor ske­fuld Sy­da­me­ri­ka. Rør det he­le for­sig­tigt sam­men - og voila, så har vi øen La Pal­ma. El­ler La Isla Bo­ni­ta - den smuk­ke ø - som den med ret­te kal­des.

Det er egent­lig un­der­ligt, at den smuk­ke ø ik­ke for al­vor er hav­net i char­ter­bu­reau­er­nes vin­ter­pro­gram­mer før nu. Må­ske skyld­tes det den lil­le luft­havn, der nu er vok­set til en ny­de­lig én af slagsen. Må­ske er det for­di, øens be­bo­e­re har le­vet af an­det end turis­me. En hi­sto­risk per­le Luft­hav­nen lig­ger kun få ki­lo­me­ter fra La Pal­mas stør­ste turi­st­om­rå­de Los Can­ca­jos og ho­ved­by­en San­ta Cruz.

San­ta Cruz er en hi­sto­risk per­le med en in­dre by, der er na­e­sten ube­rørt, si­den spa­ni­er­ne byg­ge­de den som en vig­tig mel­lem­sta­tion på vej­en til rig­dom­me­ne i Sy­da­me­ri­ka. Små, fi­ne plad­ser og fa­ca­der med flot­te tra­e­bal­ko­ner pra­e­ger den in­dre by. Sam­ti­dig er der et pa­ent ud­valg af små bu­tik­ker og man­ge glim­ren­de spi­se­ste­der.

For en­den af ho­vedstrø­get lig­ger en ko­pi af Co­lum­bus’ skib San­ta Ma­ria. Ski­bet har al­drig va­e­ret til søs, men er ind­ret­tet som sø­fart­s­mu­se­um. På plad­sen for­an er der en mu­sik­pavil­lon med ind­byg­get sna­ck­bar ne­de­nun­der.

Net­op nu er man ved at la­eg­ge sid­ste hånd på en ny, stor strand i sel­ve San­ta Cruz. Den bli­ver ef­ter pla­nen ind­vi­et i ja­nu­ar/fe­bru­ar 2017. Sy­da­me­ri­kansk ind­fly­del­se Når vi er ved by­er­ne på La Pal­ma, er det va­erd at slå et slag for øens stør­ste by, Los Lla­nos de Ari­da­ne. Den over­ra­sker med sin fi­ne gå­ga­de med sprag­le­de byg­nin­ger i sy­da­me­ri­kan­ske pang­far­ver, der er mi­k­set med gam­le span­ske ko­lo­ni­byg­nin­ger.

Det sy­da­me­ri­kan­ske pra­eg går igen på stran­den i Pu­er­to de Ta­za­cor­te, der lig­ger i kort af­stand fra Los Lla­nos. Det er en dej­lig, stor la­va­strand om­gi­vet af im­po­ne­ren­de, hø­je klip­per. Hu­se­ne og de man­ge re­stau­ran­ter er her ma­let i flot­te far­ver, der står godt til den sor­te la­va­strand.

For­kla­rin­gen på det sy­da­me­ri­kan­ske pra­eg lig­ger li­ge for. Taxa­chauf­før­en Adel­mo for­kla­rer.

»Vi le­ver ik­ke af turis­men. Det er sta­dig ba­na­n­eks­por­ten, der er La Pal­mas vig­tig­ste ind­ta­egtskil­de. To-

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.