I At­lan­ter­ha­vet

BT - - REJSER -

er og­så fi­re per­so­ner om­kring et en­kelt bord, der står for sel­ve ar­bej­det med ci­ga­rer­ne. For in­ter­es­se­re­de er der et fint, lil­le to­baks­mu­se­um na­er de små fa­brik­ker i Breña Al­ta.

På den fa­mi­lie­e­je­de rom­fa­brik Al­dea, der lig­ger på den nord­li­ge del af øen ved Charco Azul, bli­ver den cu­ban­ske ind­fly­del­se tyd­li­ge­re. Fa­mi­li­en Qu­e­vedo har ta­get tu­ren fra Cu­ba, vi­de­re til Ma­deira, over Gran Ca­na­ria for at slå sig ned på La Pal­ma. Her i som­mer ar­ran­ge­re­de man en cu­bansk af­ten for at un­der­stre­ge for­bin­del­sen til den cu­ban­ske kul­tur. Fa­brik­ken har ad­gang for pu­bli­kum og en lok­ken­de bu­tik med rom i rig­tig man­ge smags­va­ri­an­ter. Van­dre­tu­re på vulkank­ra­ter Umid­del­bart er La Pal­ma ik­ke spe­ci­elt bør­ne­ven­lig, med­min­dre man va­el­ger at bo på Bra­vo Tours’ All In­clu­si­ve resort La Pal­ma Prin­cess INFO NAERMERE STJER­NER­NE med al­le fa­ci­li­te­ter for bør­ne­fa­mi­li­er. Til gen­ga­eld er der go­de mu­lig­he­der for at op­le­ve La Pal­mas unik­ke na­tur. 40 pct. af øen er da­ek­ket af fro­dig skov med isa­er den im­po­ne­ren­de ca­na­ri­ske pinje, der kan bli­ve over 40 me­ter høj. Pinjens nå­le kon­den­se­rer fug­ten i sky­er­ne til vand. Van­det bru­ges blandt an­det på ba­nan­plan­ta­ger og vin­mar­ker.

Re­fu­gio El Pilar, midt på øen i ca 1.400 me­ters høj­de, er et yn­det ud­flugts­mål for de lo­ka­le i we­ek en­den og et godt ud­gangs­punkt for van­dre­tu­re langs vulkan­ryg­gen mod syd el­ler den sva­e­re ru­te i det ka­em­pe­ma­es­si­ge vulkank­ra­ter Cal­de­ra de Tam­buri­en­te, der le­der op til øens hø­je­ste punkt, Roque de los Mu­cha­chos, på 2.426 me­ter. Det er mu­ligt at kom­me til og fra med bus. Luf­ten er ut­ro­ligt klar og frisk, og man be­va­e­ger sig of­te i en drøm­me­ver­den over de bøl­gen­de sky­er.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.