Sni­ger­mål og sang i Par­ken

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

HVILEDAG Le­ague og Lei­ce­ster? Det svar fik ma­na­ger Stå­le Sol­bak­ken ik­ke mod sin tid­li­ge­re Ham-Kam-an­fø­rer Pe­ter Sø­ren­sen, for der var al­li­ge­vel for stor for­skel på et Cham­pions Le­ague-hold og et mand­skab, der sid­ste år mød­te Ski­ve. FC Kø­ben­havn vandt sik­kert Cham­pions Le­agu­e­ge­ne­ral­prø­ven med 2-0 over Sil­ke­borg. Kamp på spa­re­pro­gram Og det var i en kamp med plads til at spa­re an­fø­rer Tho­mas Dela­ney, må­l­mand Ro­bin Ol­sen og sta­dig ik­ke va­e­re ma­er­ket af at ha­ve Mat­hi­as Zanka Jør­gen­sen ude med ka­ran­ta­e­ne. Kø­ben­hav­ner­ne tog ot­ten­de sejr i den­ne Su­per­liga, er sta­dig uden ne­der­lag i sa­e­so­nen og la­eg­ger end­nu me­re pres på Brønd­by og FC Midtjyl­land, der er syv og ni po­int ef­ter in­den de­res kampe.

FC Kø­ben­havn blev sat i gang af et rig­tigt sni­ger­mål, som in­gen Sil­ke­borg-spil­le­re – og end­nu fa­er­re Sil­ke­borg-fans – kun­ne se in­de. Men den var god nok. Ras­mus Falk tog en flot Jan Gre­gus-pas­ning ned med en fod så ka­e­len som en la­bra­dor, og så skub­be­de han bol­den mod mål og li­ge pra­e­cis over stre­gen. Må­let blev dømt, og Mik­kel Cra­mer spar­ke­de bol­den for­ga­e­ves va­ek.

Det blev drå­ben, der fik øl­let til at skum­me for FCK, og ba­re to mi­nut­ter se­ne­re pan­de­de An­dreas Cor­ne­li­us med hård kraft et Ludwig Au­gustin­s­son-hjør­ne­s­park i net­tet til 2-0, og i det se­kund kun­ne Pe­ter Ras­mus­sen ha­ve fløjtet kam­pen af, for dér fik kø­ben­hav­ner­ne det ud­gangs­punkt, som de så ger­ne vil ha­ve tre da­ge før en Cham­pions Le­ague-grup­pe­kamp mod Lei­ce­ster, Kas­per Sch­mei­chel og Da­ni­el Amar­tey.

Og An­dreas Cor­ne­li­us’ mål var og­så en ce­men­te­ring af, at han er til­ba­ge på det ni­veau, der fik ham solgt for ad­skil­li­ge mil­li­o­ner til Car­diff, hvor han si­den blev kaldt en Toy­o­ta af klub­bens ejer Vin­cent Tan. Men der er alt­så skif­tet kar­ros­se­ri på den vogn, og det vil FCK-top­sco­re­ren nok ger­ne be­vi­se i Eng­land på tirs­dag. Lør­dags-bo­de­ga Sil­ke­borg var ik­ke uden mu­lig­he­der i kam­pen. Ef­ter en halv ti­me skul­le først Emil Sche­el og så Ro­bert Skov få to enor­me chan­cer. Først he­a­de­de Erik Jo­hans­son frygt­løst bol­den va­ek på stre­gen, og så di­ske­de Step­han An­der­sen op med en vild re­fleks­red­ning.

Der­fra gik der lør­dags-bo­de­ga i den med fa­el­les­sang til me­lo­di­en Frank Si­na­tra og der var plads til, at selv Tho­mas Dela­ney kun­ne klap­pe til de syn­gen­de fans midt un­der kam­pen. En klas­sisk FCK-kamp. Og der var plads til at hvi­le sig til ugens sto­re op­ga­ve mod Lei­ce­ster.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.