Nyt blod

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

HÅR­DE TI­DER I fle­re år har en for­ban­del­se hvilet over OBs tra­e­nings­an­la­eg i idyl­li­ske Åda­len - et langt ud­s­park fra Oden­ses by­mid­te. Det fyn­s­ke fod­bold­flagskib har i snart et halvt år­ti va­e­ret i en re­sul­tat­ma­es­sig dva­le, og Su­per­liga-hol­det har i fle­re om­gan­ge gå­et li­nedans på nedryk­nings­stre­gen.

Det har va­e­ret hår­de ti­der at va­e­re fan af de ’striwe­de’, og tå­l­mo­dig­he­den er un­der pres. Det er­ken­der OBs be­sty­rel­ses­for­mand, Ni­els Thor­borg, over for BT - i en af hans me­get sja­eld­ne ud­ta­lel­ser til pres­sen.

Han til­skri­ver OBs re­sul­tat­de­pres­sion, at klub­ben har va­e­ret tvun­get på øko­no­misk slan­ke­kur.

»OB har i den se­ne­ste år­ra­ek­ke va­e­ret igen­nem en ra­ek­ke til­pas­nin­ger og ju­ste­rin­ger, der har va­e­ret nød­ven­di­ge for at ska­be ba­lan­ce i øko­no­mi­en og for at ska­be et grund­lag, vi kan ska­be en sund klubkul­tur på. Den slags ta­ger tid, og jeg kan godt for­stå, at der er utå­l­mo­dig­hed blandt OBs fans,« skri­ver be­sty­rel­ses­for­man­den i en mail til avi­sen.

»Ik­ke de­sto min­dre er det vo­res an­svar at se på klub­bens frem­tid, og ik­ke kun på klub­bens nu­tid og for­tid. Det kra­e­ver et langstrakt ar­bej­de, og med Jes­per Han­sen som sport­s­di­rek­tør har vi få­et skabt de ram­mer, vi hav­de øn­sket os.« Pen­ge­sta­erk be­sty­rel­se Ni­els Thor­borg er front­fi­gu­ren i en magt­fuld og sa­er­de­les pen­ge­sta­erk fynsk be­sty­rel­se. Thor­borg selv ejer lea­sing-virk­som­he­den L’ea­sy og isen­kra­em­mer-ka­e­den In­spira­tion, og på Bør­sens li­ste over Dan­marks ri­ge­ste i 2015 ind­ta­ger oden­se­a­ne­ren en 16. plads med en per­son­lig for­mue på 5,8 mil­li­ar­der kro­ner. Besty­rel­sen ta­el­ler des­u­den Mi­cro Ma­tic-ejer Carl Chri­sti­an ’C.C.’ Ni­el­sen, der er num­mer 63 på Bør­sens li­ste med en for­mue på 1,7 mil­li­ar­der kro­ner.

Det var Ni­els Thor­borg, der i sep­tem­ber 2010 før­te kni­ven i det, der blev kendt som ’blod­ba­det i Åda­len’ i de lo­ka­le me­di­er. I et og sam­me hug fy­re­de han ch­eftra­e­ner Lars Ol­sen, as­si­stent­tra­e­ner Vig­go Jen­sen og sport­s­di­rek­tør Kim Brink. Det blev sam­ti­dig et far­vel til en fi­lo­so­fi, hvor OB først og frem­mest sat­se­de på etab­le­re­de, vel­be­tal­te spil­le­re ude­fra. I ste­det skul­le frem­ti­den pri­ma­ert byg­ges op om­kring spil­le­re af egen avl. Og den stra­te­gi har ind­til vi­de­re ik­ke vist sig at kun­ne ba­e­re am­bi­tio­ner­ne om at va­e­re med i Su­per­liga­ens bed­ste halv­del. Har ta­get man­ge skridt BT vil­le ger­ne ha­ve spurgt Ni­els Thor­borg, om ’Blod­ba­det i Åda­len’ set i baks­pej­let var for dra­stisk en hand­ling, men det har han ik­ke øn­sket at sva­re på. I ste­det un­der­stre­ger han, at klub­ben er i bed­ring. SØNDAG 16. OK­TO­BER 2016 Jeg har ka­em­pe respekt for det ar­bej­de, der ud­fø­res i Åda­len, og besty­rel­sen og jeg har fuld til­tro til le­del­sen og me­d­ar­bej­der­ne, der ar­bej­der med tin­ge­ne i det dag­li­ge

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.