Derou­ten i OB - seks års ne’tur

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

13. sep­tem­ber 2010: Ef­ter to sa­e­so­ner med sølv­me­dal­jer va­el­ger besty­rel­sen i OB va­el­ger at fy­re he­le den sport­s­li­ge le­del­se, ch­eftra­e­ner Lars Ol­sen, as­si­stent­tra­e­ner Vig­go Jen­sen og sport­s­di­rek­tør Kim Brink. Le­del­sen vil - ef­ter en pe­ri­o­de med svin­gen­de re­sul­ta­ter - ha­ve ind­ført en me­re at­trak­tiv spil­lestil, og sam­ti­dig er den mang­len­de di­sci­plin blandt klub­bens uden­land­ske stjer­ner ved at lø­be løbsk. Klub­bens fy­si­ske tra­e­ner, Hen­rik Clau­sen, for­frem­mes til ch­eftra­e­ner sam­men med klub-iko­net Uf­fe Pe­der­sen 25. maj 2011: Hen­rik Clau­sen, der er ble­vet fa­stan­sat som ch­eftra­e­ner, fø­rer hol­det til den tred­je sølv­me­dal­je på tre år, og sam­ti­dig kva­li­fi­ce­rer OB sig til Cham­pions Le­ague-kva­li­fi­ka­tion.

17. novem­ber 2011: OB an­sa­et­ter den tid­li­ge­re Su­per­liga-tra­e­ner og tv-eks­pert Poul Han­sen som ny sport­s­di­rek­tør. 26. marts 2012: Ef­ter en pe­ri­o­de med dår­li­ge re­sul­ta­ter, der har sendt OB ta­et på nedryk­nings­stre­gen, bli­ver ch­eftra­e­ner Hen­rik Clau­sen fy­ret. Poul Han­sen vi­ka­ri­e­rer som ch­eftra­e­ner re­sten af sa­e­so­nen. OB sik­rer sig på na­est­sid­ste spil­le­dag over­le­vel­se og en­der på liga­ens 10. plads. 24. maj 2012: OB an­sa­et­ter for tred­je gang på 12 år Tro­els Bech som ch­eftra­e­ner for klub­bens su­per­liga-hold. 28. de­cem­ber 2012: 24. april 2013: Jes­per Han­sen bli­ver pra­e­sen­te­ret som ny sport­s­di­rek­tør i OB. Han kom­mer fra en til­sva­ren­de stil­ling i AC Hor­sens. 20. maj 2013: OB en­der igen sa­e­so­nen på en 10. plads - fi­re po­int over nedryk­nings­stre­gen. 20. novem­ber 2013: OBs ad­mi-

Poul Han­sen for­la­der OB - iføl­ge klub­ben er det ’ef­ter eget øn­ske’. Men ad­skil­li­ge me­di­er er­fa­rer, at Han­sen har få­et et vink med en vogn­stang ef­ter ad­skil­li­ge trans­fer­bom­mer­ter. Tro­els Bech va­re­ta­ger rol­len som sport­s­di­rek­tør si­de­lø­ben­de med job­bet som ch­eftra­e­ner.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.