Bad i Åda­len

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

»Vi er nu i gang med at byg­ge oven­på og fyl­de ram­mer­ne ud, og selv­om der sta­dig er lang vej, til vi er til­ba­ge i den ab­so­lut­te top af dansk fod­bold, har vi ta­get man­ge skridt i de se­ne­ste år i for­hold til at ska­be for­ud­sa­et­nin­ger­ne for at lyk­kes på sigt.«

Og­så i den­ne sa­e­son har OB snap­pet ef­ter vej­ret, og in­den kam­pen i dag mod Ran­ders ind­ta­ger hol­det en sa­er­de­les skuf­fen­de 11. plads, og spe­ku­la­tio­ner­ne om frem­ti­den for bå­de ch­eftra­e­ner Kent Ni­el­sen og sport­s­di­rek­tør Jes­per Han­sen er be­gyndt at ta­ge fart i takt med, at ne­der­la­ge­ne er tik­ket ind.

Men be­sty­rel­ses­for­man­den går umid­del­bart ik­ke med pla­ner om et nyt ’blod­bad’.

»Jeg har ka­em­pe respekt for det ar­bej­de, der ud­fø­res i Åda­len, og besty­rel­sen og jeg har fuld til­tro til le­del­sen og me­d­ar­bej­der­ne, der ar­bej­der med tin­ge­ne i det dag­li­ge.«

OB spil­ler i Ran­ders i dag klok­ken 13.00 . BLÅ BOG

NI­ELS THOR­BORG - FØDT DEN 9. FE­BRU­AR 1964 I DIANALUND - BE­STY­REL­SES­FOR­MAND I OB SI­DEN 2002 - EJER AF 3C HOLDING (L’EA­SY, IN­SPIRA­TION M.FL.)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.