Fin CL-start til Es­b­jerg

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Team Es­b­jergs hånd­bold­kvin­der fik i går en fin de­but i Cham­pions Le­ague. De for­sva­ren­de dan­ske me­stre vandt på hjem­me­ba­ne en sten­sik­ker ti­måls­sejr over Krim.

Ef­ter pau­se­fø­ring på 17-11 holdt es­b­jer­gen­ser­ne pres­set i an­den halv­leg og frem til slut­re­sul­ta­tet 35-25.

Top­sco­rer for Es­b­jerg blev høj­re­ba­ck­en Lau­ra van der Hei­j­den med 11 mål i kam­pen, som ch­eftra­e­ner Lars Fre­de­rik­sen ik­ke tø­ver med at kal­de en drøm­me­de­but.

»Det er så­dan no­get, man går og drøm­mer om. At de­bu­te­re i Cham­pions Le­ague mod et hold, som har va­e­ret med i det ga­me i man­ge år, og så vin­de med 10 mål på hjem­me­ba­ne. Det er en su­per start på Cham­pions Le­ague,« si­ger Lars Fre­de­rik­sen.

Ch­eftra­e­ne­ren hav­de in­den op­gø­ret be­ma­er­ket, at Krim ik­ke har sam­me styr­ke som for 10 år si­den, men til gen­ga­eld har ga­ester­ne en an­den er­fa­ring fra Eu­ro­pa end Team Es­b­jerg.

Det var dog ik­ke til at se fra kam­pens start, hvor Team Es­b­jerg kom fly­ven­de ud af start­hul­ler­ne og brag­te sig på 4-0.

Even­tu­el­le de­but­ner­ver var ik­ke til at se.

»Vi hav­de brugt en del kra­ef­ter på, at den­ne kamp skul­le be­hand­les li­ge som al­le an­dre. Det var vo­res fo­kus. Spil­ler­ne hav­de gla­e­det sig i fle­re må­ne­der, og nu gik det op i en hø­je­re en­hed, så det var rig­tig godt,« si­ger Lars Fre­de­rik­sen.

Først ved 8-10 var Krim ved at få kon­takt igen, men det blev en kort for­nø­jel­se, da Es­b­jerg med tre scor­in­ger på stri­be hur­tigt at­ter lag­de af­stand og der­fra ik­ke så sig til­ba­ge.

Fra an­den halv­legs start byg­ge­de va­er­ter­ne på for­sprin­get i an­greb ef­ter an­greb og kom for­an med 11 mål.

»Vi har en god spil­ler­trup i år, og det vig­tig­ste var, at al­le bød ind. På den må­de kun­ne vi skif­te så me­get ud un­der­vejs, at der var fri­ske kra­ef­ter på ba­nen he­le ti­den, så vi kon­stant kun­ne sa­et­te Krim un­der pres. Det var den sto­re for­skel på hol­de­ne,« si­ger ch­eftra­e­ne­ren.

Al­le­re­de midt i halv­le­gen be­stod spa­en­din­gen så­le­des me­sten­dels i, hvor stor sej­ren vil­le en­de med at bli­ve.

Ud over Es­b­jerg og Krim be­står grup­pe D af Lar­vik fra Nor­ge og Säve­hof fra Sve­ri­ge.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.