Den beskidte vej til Det Hvi­de Hus

Sja­el­dent har ver­den set så be­skidt en valg­kamp som den, der er i USA li­ge nu. Men ik­ke al­le pra­esi­dent­kan­di­da­ter har i ti­dens løb va­e­ret eng­le

BT - - NYHEDER - /ritzau/

MUDDERKAST En del af ame­ri­kansk po­li­tik har of­te ud­spil­let sig i ren­de­ste­nen. Der har va­e­ret skan­da­ler, der har va­e­ret mo­del­ve­nin­der, og der har va­e­ret gravi­de sla­ver. Der har va­e­ret Mo­ni­ca Lewin­sky. Men i mo­der­ne tid er det sva­ert at kom­me i tan­ke om en pra­esi­dentvalg­kamp, som har va­e­ret så ned­va­er­di­gen­de som den, der i øje­blik­ket ra­ser mel­lem re­pu­bli­ka­ner­nes Donald Trump og de­mo­kra­ter­nes Hil­lary Cl­in­ton.

Det hvi­ner i luf­ten med for­na­er­mel­ser og re­to­rik, som har nå­et et nyt lav­punkt.

Der er ra­cis­me, der er vold, kvin­de­had, kon­spira­tions­te­o­ri­er.

»Vi har al­drig set no­get som det her før,» si­ger Al­lan Li­ch­t­man, pro­fes­sor og hi­sto­ri­ker på Ame­ri­can Uni­ver­si­ty i Was­hin­g­ton DC.

Den nu­va­e­ren­de ame­ri­kan­ske pra­esi­dent Ba­ra­ck Oba­ma har del­ta­get i de se­ne­ste to pra­esi­dentvalg, og det gav et po­ten­ti­a­le for ra­cis­me, »men det trak ik­ke kampag­nen ned i ren­de­ste­nen«, si­ger Li­ch­t­man.

I år er den gal, og pro­fes­soren ret­ter fin­ge­ren mod Trump:

»Han er en hi­sto­risk rysten­de ne­ga­tiv kan­di­dat.« Nyt lav­punkt Kampag­nen nå­e­de et nyt lav­punkt, da en 11 år gam­mel vi­deo­op­ta­gel­se med Trump duk­ke­de op for godt en uge si­den, hvor han tal­te groft se­xi­stisk og ned­va­er­di­gen­de om kvin­der.

Og­så Hil­lary Cl­in­ton, der har va­e­ret i po­li­tik i år­ti­er, har en ba­ga­ge af skan­da­ler.

Som uden­rigs­mi­ni­ster brug­te hun egen e-mail­ser­ver og har slet­tet of­fi­ci­el­le mail. Der er og­så an­gre­bet på USA’s am­bas­sa­de i Beng­ha­zi i Li­by­en, hvor hun be­skyl­des for at va­e­re lø­bet fra an­sva­ret.

Trump bru­ger og­så hen­des mand Bill Cl­in­tons ut­ro­skab imod hende.

Og nat­ten til lør­dag be­skyld­te Trump sin mod­stan­der for at »va­e­re pum­pet op« med pra­e­sta­tions­frem­men­de mid­ler.

Men der har før va­e­ret kan­di­da­ter, hvor an­det end po­li­tik har ta­get op­ma­er­k­som­he­den. De an­dres skan­da­ler Un­der valg­kam­pen i 1804 blev der sat en efter da­ti­dens moral ny og lav stan­dard for an­sta­en­dig­hed, da det blev et em­ne, om Thomas Jef­fer­son var far til børn med en af sine sla­ver.

Der har va­e­ret sli­bri­ge skan­da­ler i valg­kam­pe med Grover Cle­veland, War­ren Har­ding, Jo­hn F. Ken­ne­dy og fle­re end­nu.

I 1987 blev den de­mo­kra­ti­ske kan­di­dat Gary Hart fo­to­gra­fe­ret på bå­den ’Mon­key Bu­si­ness’. Det var der ik­ke no­get galt i. Pro­ble­met var, at der og­så var en 29-årig mo­del på bil­le­det.

Et par da­ge efter op­gav han sin valg­kamp. Fra da af blev valg­kampag­ner­ne me­re tabloi­de. Det kul­mi­ne­re­de ti år se­ne­re med se­xskan­da­len med prak­ti­kan­ten Mo­ni­ca Lewin­sky og pra­esi­dent Bill Cl­in­ton.

Si­tu­a­tio­nen i 2016 er an­der­le­des, si­ger kom­men­ta­to­rer. Kort før den an­den tv-du­el mel­lem Hil­lary Cl­in­ton og Donald Trump holdt Trump en pres­se­kon­fe­ren­ce. Han hav­de tre kvin­der med sig, og de be­skyld­te Bill Cl­in­ton for se­xover­greb.

Un­der du­el­len tru­e­de Trump med at vil­le fa­engs­le Hil­lary Cl­in­ton, hvis han vin­der.

FOTO: AFP/TI­ME MAGAZINE

Eks­per­ter vur­de­rer, at USA’s nu­va­e­ren­de pra­esi­dentvalg­kamp har va­e­ret af sa­er­lig grov ka­rak­ter. Kig­ger man på avis­for­si­der­ne fra tid­li­ge­re, er det langt­fra et en­kel­stå­en­de til­fa­el­de.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.