De un­ge og vil­de ae­l­dre

BT - - NYHEDER -

89 år. Em­ner­ne spa­en­der vidt fra livskva­li­tet, hel­bred, øko­no­mi og til til­knyt­nin­gen til ar­bejds­mar­ke­det. Her bli­ver der sat ord på, hvad der ken­de­teg­ner den grup­pe af men­ne­sker, som re­ge­rin­gen nu plan­la­eg­ger at aen­dre vil­kå­re­ne for i 2025-pla­nen: De skal bli­ve et halvt år la­en­ge­re på ar­bejds­mar­ke­det, de skal ha­ve min­dre i dag­pen­ge og pen­sion, de skal ik­ke ha­ve så me­get i bo­li­g­y­del­se, og de skal kla­re sig selv i la­en­ge­re tid i eget hjem. Un­der­sø­gel­sen vi­ser, hvad ae­l­dre for­står ved et godt aeldreliv, og her spil­ler til­knyt­nin­gen til ar­bejds­mar­ke­det en va­e­sent­lig rol­le.

Bent Mat­hi­a­sen gla­e­der sig over, at der al­le­re­de er god er­fa­ring med, hvor­dan ae­l­dre kan fast­hol­des på ar­bejds­mar­ke­det. Ar­bej­det gi­ver iden­ti­tet »Sto­re virk­som­he­der som Ar­ri­va, Silvan, Ir­ma, Net­to og man­ge fle­re har for la­engst fun­det ud af, at der er sto­re for­de­le ved at sat­se på ae­l­dre me­d­ar­bej­de­re. De er tro­fa­ste, de er loy­a­le, de pas­ser mø­de­ti­der­ne, har min­dre fra­va­er og har bå­de liv­ser­fa­ring og en fag­lig bred­de, der gav­ner de­res ar­bejds­ind­sats. Til gen­ga­eld skal man lyt­te til det, når ae­l­dre har lyst til nye kva­li­fi­ka­tio­ner, til at trap­pe ned i ar­bejds­tid el­ler til at få op­ga­ver med min­dre an­svar og stør­re fri­hed. Triv­sel og di­a­log er nøg­le­be­gre­ber,« si­ger Bent Mat­hi­a­sen.

Frem­tids­for­sker An­ne-Ma­rie Da­hl be­kra­ef­ter, at til­knyt­nin­gen til ar­bejds­mar­ke­det er ble­vet af­gø­ren­de for os.

»Iden­ti­te­ten lig­ger i ar­bej­det og ar­bej­det har fyldt ut­ro­lig me­get for 68’er ge­ne­ra­tio­nen, der nu er ved at for­la­de ar­bejds­mar­ke­det. Hvis de mi­ster de­res arbejde, mi­ster de fod­fa­e­ste. Jeg ser rig­tig man­ge om­kring 50-år­sal­de­ren, som er ut­ryg­ge an­gå­en­de frem­ti­den på ar­bejds­mar­ke­det. De fø­ler sig ud­sat­te, sår­ba­re og ang­ste. Det blev rig­tig slemt un­der fi­nanskri­sen, hvor man­ge mi­ste­de job­bet, og der var man­ge an­sø­ge­re til stil­lin­ger­ne. Vi har en ka­em­pe ud­for­dring med at få virk­som­he­der­ne til at pri­o­ri­te­re en in­di­vi­du­el og rum­me­lig se­ni­o­r­pol­tik, der ta­ger li­ge så stort hen­syn til bør­ne­fa­mi­li­er og se­ni­o­r­me­d­ar­bej­de­re,« si­ger hun. Mang­len­de se­ni­o­r­po­li­tik Fle­re pe­ger dog og­så på, at man­ge virk­som­he­der har en se­ni­o­r­po­li­tik i skuf­fen, som dår­ligt nok er det pa­pir va­erd, den er skre­vet på. Tid­li­ge­re be­ska­ef­ti­gel­ses­mi­ni­ster Hen­rik Dam Kri­sten­sen (S) ned­sat­te sid­ste år en ta­en­ket­ank, der skul­le sør­ge for bed­re vil­kår for se­ni­o­rer på ar­bejds­mar­ke­det, til stor ir­ri­ta­tion for Dansk Ar­bejds­gi­ver­for­e­ning. Ta­en­ket­an­ken blev dog ned­lagt, da den nu­va­e­ren­de re­ge­ring til­t­rå­d­te, og det var en stor fejl, me­ner be­ska­ef­ti­gel­ses­ord­fø­rer, Leif La­hn Jen­sen.

»Den ta­en­ket­ank bur­de genåb­nes, for der er sta­dig brug for at gen­nem­ta­en­ke al­le ord­nin­ger, der kan bli­ve brugt for at sik­re, at de ae­l­dre kan og vil bli­ve la­en­ge­re på ar­bejds­mar­ke­det. Vi får brug for al­le fag­la­er­te,« si­ger Leif La­hn Jen­sen (S).

Ven­stres be­ska­ef­ti­gel­ses­ord­fø­rer, Hans Andersen me­ner, at po­li­ti­ker­ne skal blan­de sig udenom og over­la­de pro­ble­met til ar­bejds­mar­ke­dets par­ter.

»Vi ned­lag­de ta­en­ket­an­ken, for­di vi men­te, at vi selv kun­ne kom­me med de nød­ven­di­ge ini­ti­a­ti­ver uden brug af yder­li­ge­re ar­bejds­grup­per og me­get lan­ge ana­ly­ser,« si­ger Hans Andersen.

»Det er no­get, vi ar­bej­der med lø­ben­de. Men det er ar­bejds­gi­ver­ne, der skal løf­te op­ga­ven og ind­se, at det grå guld kan gø­re en for­skel. Jeg har stor til­tro til, at er­far­ne me­d­ar­bej­de­re bli­ver me­get at­trak­ti­ve for ar­bejds­mar­ke­det i en me­get na­er frem­tid,« si­ger Hans Andersen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.