’Hvor er det grå guld?’

BT - - NYHEDER -

GRÅT GULD? Man­ge an­søg­nin­ger. Man­ge sam­ta­ler. Men intet job. 61-åri­ge Ja­net Rye er ik­ke i tvivl om, at det er hen­des al­der, der har gjort det umu­ligt for hende at kom­me til­ba­ge på ar­bejds­mar­ke­det. »Når jeg har spurgt, er der in­gen, der har vil­let in­drøm­me det di­rek­te. Men når man hø­rer, hvor man­ge der har søgt job­bet, hvor­for skal de så va­el­ge en på 58 år, der har hø­je­re løn­krav. Jeg un­drer mig så ba­re over, hvor alt det grå guld er, som der bli­ver snak­ket om,« si­ger Ja­net Rye.

Hun er blot en af de man­ge ae­l­dre, der har mi­stet job­bet og ef­ter­føl­gen­de har ka­em­pet for­ga­e­ves for at kom­me til­ba­ge på ar­bejds­mar­ke­det. Hun var an­sat som per­so­na­le­kon­su­lent i Øko­no­mi-og per­so­na­le­for­valt­nin­gen i Rø­d­ov­re Kom­mu­ne gen­nem 14 år. Men så kom der en ny chef, og det be­tød en helt ny kul­tur. In­gen ro­sen­de ord »Det gik helt ned ad bak­ke med trivs­len. Der var in­gen ro­sen­de ord, kun ris. Til sidst var man he­le ti­den ban­ge for at gø­re no­get for­kert. Dem, der kun­ne, gik på ef­ter­løn el­ler på pen­sion, an­dre søg­te va­ek. Det for­søg­te jeg og­så gen­nem et par år, men det lyk­ke­des ik­ke. Jeg fik det va­er­re og va­er­re, og til sidst blev jeg sy­ge­meldt med stress,« forta­el­ler hun.

Efter sy­ge­mel­din­gen be­gynd­te hun på del­tid, men efter et styk­ke tid kra­e­ve­de virk­som­he­den, at hun gik til­ba­ge på fuld tid. Så buk­ke­de hun un­der igen og blev sy­ge­meldt. Efter et par må­ne­der blev hun fy­ret ’pga. sy­ge­fra­va­er som ik­ke er for­e­ne­ligt med tje­ne­stens tarv’.

»Jeg er pa­rat til at ta­ge, hvad der er, for arbejde er livskva­li­tet for mig. Jeg hå­ber at få et job som per­so­na­le­kon­su­lent igen, men over­ve­jer og­så at stif­te mit eget fir­ma. El­lers må jeg ta­ge no­get i en bu­tik el­ler café, el­ler hvad der nu er at få,« si­ger Ja­net Rye.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.