NY SAG SKA­DER DF

BT - - NYHEDER -

MIS­BRUG 200.000 kr. i EU-støt­te til at da­ek­ke ud­gif­ter­ne til DF’s som­mer­grup­pe­mø­der i hen­holds­vis Kol­ding og Ska­gen i 2014 og 2015.

Mes­ser­s­ch­midt bild­te par­la­men­tet ind, at der var ta­le om to EU-kon­fe­ren­cer. Men al­le del­ta­ger­ne var po­li­ti­ke­re el­ler an­sat­te hos Dansk Folkeparti, og kon­fe­ren­cer­ne blev af­holdt sam­ti­dig med par­tiets som­mer­grup­pe­mø­der på de sam­me ho­tel­ler. Ik­ke ’helt in­den­for ski­ven’ I før­ste om­gang for­søg­te Mes­ser­s­ch­midt at af­fe­je kri­tik­ken med, at man og­så dis­ku­te­re­de EU-po­li­tik, og at det var ’helt in­den­for ski­ven’.

Men den for­kla­ring kø­ber An­ders Vi­sti­sen ik­ke. Han op­ly­ser, at han har in­for­me­ret Mes­ser­s­ch­midt om, at par­ti­et be­kla­ger, at der er sket en fejl. DF be­ta­ler pengene til­ba­ge, hvis par­la­men­tet be­der om det.

»Der er ik­ke an­det at si­ge end und­skyld,« si­ger An­ders Vi­sti­sen.

Han vil i dag kon­tak­te par­la­men­tet og be­de om at få sa­gen vur­de­ret på­ny.

»Ja, det har den. Det er et kna­ek, at vi ik­ke har haft så godt styr på det, som vi skul­le ha­ve haft. Vi er­ken­der åbent, at det er no­get rod, og vi vil prø­ve at vi­se over for de men­ne­sker, der helt be­ret­ti­get sy­nes, det ik­ke ser for kønt ud, at vi kan gø­re det bed­re. Frem­over vil vi va­e­re en smu­le me­re for­sig­ti­ge med at an­ven­de de mid­ler, som par­la­men­tet stil­ler til rå­dig­hed. Det er et genop­byg­nings­ar­bej­de, vi går i gang med nu,« si­ger An­ders Vi­sti­sen. In­gen EU-kon­fe­ren­cer Han var selv til ste­de ved de på­ga­el­den­de som­mer­grup­pe­mø­der og er ik­ke i tvivl om, at det var ukor­rekt at kal­de dem for EU-kon­fe­ren­cer.

»Det kan jeg kon­sta­te­re, for­di jeg selv delt­og, og det kan en­hver se, der har va­e­ret til ste­de. Jeg er møg­tra­et af den­ne sag. Det sam­me er DF. I bag­klog­ska­bens lys hav­de vi ik­ke gjort det her,« si­ger han.

An­ders Vi­sti­sen af­vi­ser at spe­ku­le­re i, om sa­gen skal ha­ve yder­li­ge­re kon­se­kven­ser for Mor­ten Mes­ser­s­ch­midt.

»Som grup­pe­for­mand har jeg ik­ke no­gen sank­tions­mu­lig­hed over for Mor­ten, så hvis det skal ha­ve kon­se­kven­ser, er det no­get, som Dansk Folkeparti må ta­ge stil­ling til. Det er ik­ke så­dan, at jeg er ene­va­el­dig her­sker,« si­ger han.

Meld var en eu­ro­pa­ei­sk al­li­an­ce af eu­ro­skep­ti­ske par­ti­er fra EU’s med­lem­slan­de - her­un­der Dansk Folkeparti. Meld blev luk­ket ved ud­gan­gen af 2015.

I for­å­ret måt­te DF be­ta­le 1,6 mio. kr. til­ba­ge til EU-kas­sen, for­di man ube­ret­ti­get hav­de mod­ta­get støt­te til et som­mer­togt med skon­ner­ten Hal­mø i 2013.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.