Janni i chok efter Kar­stens kra­eft-tjek

BT - - NYHEDER -

SYG­DOM bla­e­re­kra­eft, og her op­da­ge­de la­e­ger­ne no­get mystisk un­der en scan­ning, der nu skal un­der­sø­ges na­er­me­re.

»De kø­rer ka­me­ra­et rundt, mens jeg føl­ger godt med. Plud­se­lig får jeg sam­ti­dig med la­e­gen øje på no­get mista­en­ke­ligt! »Hvad er dét,« spør­ger jeg nervøst. La­e­gen sva­rer lidt und­vi­gen­de. Jeg får en klump i hal­sen. De hi­ver ka­me­ra­et ud og si­ger, at Plud­se­lig får jeg sam­ti­dig med la­e­gen øje på no­get mista­en­ke­ligt! vi skal ha­ve en ny tid, hvor han skal i fuld narko­se, så de kan ta­ge nog­le va­evsprø­ver. Han skal og­så scan­nes. Det he­le skal ske in­den for 14 da­ge,« skri­ver hun.

Mens mel­din­gen kom­mer som et chok for Janni Ree, så ta­ger Kar­sten Ree det no­get me­re af­slap­pet, for­kla­rer Janni Ree. Han ta­ger det nem­lig med et smil. Af­vi­ste at få fjer­net bla­e­ren Da den 71-åri­ge mil­li­o­na­er og re­a­li­ty­stjer­ne fik kon­sta­te­ret bla­e­re­kra­eft, rå­de­de la­e­ger­ne ham først til at få fjer­net bla­e­ren, for at for­hin­dre kra­ef­ten i at spre­de sig til re­sten af krop­pen. Men det vil­le Kar­sten Ree ik­ke.

I ste­det fik han så­kald­te Cal­met­te-be­hand­lin­ger, hvor hans bla­e­re ja­evn­ligt er ble­vet skyl­let igen­nem med vac­ci­ne, der og­så bru­ges mod tu­ber­kulo­se, og som skal gå ind og fjer­ne kra­eft­po­lyp­per­ne. Be­hand­lin­gen er yderst smer­te­fuld, og den kan ik­ke fjer­ne kra­ef­ten, men den kan hol­de den ne­de.

Og for en stund så det da og­så ud som om, at den far­ve­ri­ge rig­mand hav­de få­et sit gam­le liv til­ba­ge.

I ja­nu­ar for­tal­te han til ’Go’ af­ten Dan­mark’:

»Jeg sy­nes, at jeg er kom­met me­get godt igen­nem. Jeg slap for at mi­ste min bla­e­re,« for­tal­te Kar­sten Ree og til­fø­je­de:

»Jeg har haft det godt, men nu har jeg det rig­tig godt. Jeg skal ik­ke la­de van­det he­le ti­den.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.