’ ’

BT - - DEBAT -

tv er ønskva­er­digt, men det er ik­ke el­ler for­sø­ger at be­skri­ve vir­ke­lig­he­den, re­a­li­stisk at tro, at to­bak kan fjer­nes helt fra al­le så be­skri­ver man den, som den er. Det sce­ner i al­le si­tu­a­tio­ner i al­le pro­duk­tio­ner. Men man vil si­ge med men­ne­skers la­ster og pro­ble­mer. Der er skal ta­en­ke over, hvor­når man bru­ger to bak. Der er folk, der drik­ker som et hul i jor­den og ry­ger som en en ten­dens i pro­duk­tio­ner som ’Ri­ta’ skor­sten. Det er en del af for­fat­te­rens

Kra­ef­tens Be­ka­em­pel­se og ’Di­cte’ på TV2 til, at hver gang det må­de at po­rtra­et­te­re ka­rak­te­rer, der er trist, al­vor­ligt el­ler ube­ha­ge­ligt, ik­ke al­le er dyds­møn­stre. Fjer­ner man så skal der ry­ges. TV2 har la­det de det red­skab fra vo­res dra­ma­ti­ke­re

har selv va­e­ret med to kvin­de­li­ge ho­ved­per­so­ner va­e­re og for­fat­te­re, ind­s­kra­en­ker vi de­res ty­de­li­ge ry­ge­re, hvor ryg­ning er en del mu­lig­he­der.

til at da­e­mo­ni­se­re af de­res iden­ti­tet. Det er kri­tisa­belt.

smø­gen

IN­GEN TO­BAK I

’Ri­ta’, vi­ste de vi­deoklip i of­fent­lig­he­den, hvor Ri­ta røg, røg og røg. De må selv va­e­re be­vid­ste om, at det er vig­tigt at flas­he to­baks­rø­gen for at ska­be in­ter­es­se. Jeg for­står ik­ke hen­sig­ten med det.

DA TV2 MARKEDSFØRTE

100 pct. op­dra­ge på folk. Men me­get ty­der på, at det be­ty­der no­get. Hvis man he­le ti­den vi­ser tjek­ke­de kvin­der, der ry­ger, så vil det på­vir­ke se­er­ne – ik­ke mindst de un­ge. Vi ved det al­le­re­de fra den­gang, hvor det var lov­ligt at re­k­la­me­re med to­bak. ’Jeg er og­så gå­et over til Prin­ce’. Det var al­tid un­ge, tjek­ke­de kvin­der på de re­k­la­mer. Så det er me­get uhel­digt, når vi er ble­vet eni­ge om, at vi ik­ke vil re­k­la­me­re for to­bak.

MAN KAN IK­KE LA­VER MAN DRA­MA

al­le klar over er no­get dår­ligt. Jeg kan ik­ke fo­re­stil­le mig man­ge hel­te, hvor al­ting er godt med godt på, der så og­så ry­ger. Det er nok sna­re­re an­ti­hel­ten el­ler skur­ken, der ry­ger. Smø­ger er med til at un­der­stre­ge, at vi al­le har godt og dår­ligt i os. Man kan ik­ke fjer­ne ci­ga­ret­ten som et sym­bol på no­get amoralsk, far­ligt el­ler kom­plekst.

SMØ­GEN ER VI

selv va­e­ret med til at da­e­mo­ni­se­re smø­gen. Det gør, at smø­gen er al­de­les velvalgt til at un­der­stre­ge en ka­rak­ters mør­ke­re si­der. Vi har få­et et ek­stremt po­tent sym­bol i ci­ga­ret­ten, for­di bl.a. Kra­ef­tens Be­ka­em­pel­se har brugt me­get kr­udt på den. Så det ram­mer dem selv li­ge i rø­ven. Gør man det for­budt, gør man det spa­en­den­de.

KRA­EF­TENS BE­KA­EM­PEL­SE HAR

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.