Er det nu og­så så uri­me­ligt?

BT - - DEBAT -

Si­den LA før­ste gang tru­e­de med at va­el­te re­ge­rin­gen, har det ik­ke skor­tet på ana­ly­ser af, hvor us­a­ed­van­ligt og uri­me­ligt LA age­rer i det po­li­ti­ske land­skab. Men er det egent­lig så uri­me­ligt?

HVAD ER PRO­BLE­MET? Hvis LA gør al­vor af sin trus­sel, så vil al­le støt­te­par­ti­er i de na­e­ste man­ge år få gla­e­de af de stål­sat­te øj­ne

FOR DF ER det ble­vet ul­ti­ma­tivt, at LA ik­ke skal ha­ve de fem pro­cent­po­int på top­skat­ten, som det for­lan­ger. Ven­stre-re­ge­rin­gen bur­de ha­ve spil­let ud med fem pro­cent­po­int, som så må­ske kun­ne va­e­re for­hand­let min­dre, men har fejl­et fa­elt i for­hold til at få gø­det jor­den for den stor­sti­le­de 2025-plan. Men og­så på den an­den si­de af den po­li­ti­ske mid­te er der knub­be­de ord ti­l­overs for støt­te­par­ti­er­ne. F.eks. har So­ci­al­de­mo­kra­ti­et gi­vet bl.a. En­heds­li­sten og Al­ter­na­ti­vet en sa­er­de­les kold skul­der i for­hold til at få ind­fly­del­se på en even­tu­el kom­men­de S-re­ge­rings ud­la­en­din­gepo­li­tik. Det har vi set før. Det sam­me var sig­na­let til De Ra­di­ka­le, da S/SF-al­li­an­cen un­der Thor­ning og Søvn­dal pra­e­sen­te­re­de sin ud­la­en­din­gepo­li­tik. DE STO­RE PAR­TI­ER er tra­et­te af, at pro­test- og po­pulist­par­ti­er får så stor op­bak­ning fra va­el­ger­ne på be­kost­ning af par­ti­er, som tra­ef­fer al­le de ke­de­li­ge, RASMUS BRYGGER be­sva­er­li­ge og upo­pu­la­e­re valg - men som gør det, der skal til. Det er for­stå­e­ligt. Men løs­nin­gen er na­ep­pe at op­tra­e­de med mag­tar­ro­gan­ce. Og det er net­op mag­tar­ro­gan­ce, når man tror, at støt­te­par­ti­er kan få lidt hjør­ner hist og pist, men intet, der gør ondt el­ler er kon­tro­ver­si­elt. SELV­FØL­GE­LIG KAN OG skal et støt­te­par­ti ha­ve mindst én af­gø­ren­de in­drøm­mel­se. Og fem pro­cent­po­int på top­skat­ten er bå­de en bil­lig og ef­fekt­fuld in­drøm­mel­se, men na­tur­lig­vis og­så én, som ko­ster no­get på sig­na­ler­ne. Det bur­de imid­ler­tid va­e­re den smal­le­ste sag i ver­den at neut­ra­li­se­re ef­fek­ten af det, som nog­le vil bran­de som va­e­ren­de en ga­ve til de ri­ge­ste, med an­dre til­tag, som ram­mer net­op de ri­ge­ste. F.eks. ram­mer bo­lig­be­skat­ning for­holds­vis hårdt hos folk, som be­ta­ler top­skat og der­for og­så of­te bor i dy­re hu­se. DER ER ALT­SÅ intet uri­me­ligt i LAs krav - hel­ler ik­ke, at det er ul­ti­ma­tivt. Og lad os va­e­re ae­r­li­ge, hvis LA gør al­vor af sin trus­sel, så vil al­le støt­te­par­ti­er i de na­e­ste man­ge år få gla­e­de af de stål­sat­te øj­ne, for det vil vi­se, at man skal be­hand­le ’de små’ med be­hø­rig respekt. Der er imid­ler­tid Søs Ma­rie Serup, no­get uri­me­ligt i LAs age­ren un­der for­lø­bet. F.eks. er det uri­me­ligt, at par­tiets krav har ud­vik­let sig fra at va­e­re fem pro­cent­po­int på mar­gi­nalskat­ten til fem pro­cent­po­int på top­skat­ten. Det før­ste kan le­ve­res på 100 for­skel­li­ge må­der. Det an­det kan na­er­mest kun le­ve­res på én må­de. For det an­det kan man dis­ku­te­re det ri­me­li­ge i at be­de en min­dre­tals­re­ge­ring om at le­ve­re no­get, som der ik­ke er 90 man­da­ter bag. Det sva­rer lidt til at be­de min fi­re­åri­ge om at ma­le en prik to me­ter op­pe på va­eg­gen og smi­de ham ud, hvis han ik­ke kan. LAs ar­gu­ment er, at han så må gø­re det, der skal til, for at få nog­le til at hja­el­pe. Men så en­kel er ver­den sja­el­dent skru­et sam­men. DET, DER MANG­LER i lig­nin­gen, er respekt, men ik­ke kun fra de sto­re over for de små. Det ga­el­der og­så den an­den vej rundt. De sto­re skal gi­ve mar­kan­te in­drøm­mel­ser (og den slags skal gø­re lidt ondt) til de små, men de små par­ti­er skal og­så an­er­ken­de, at de sto­re ope­re­rer i en ma­te­ma­tisk pra­e­cis ver­den, hvor de er de ene­ste, som står på mål for hel­he­den. Som va­el­ge­re skal vi nok va­e­re gla­de for, at beg­ge par­ter fin­des, om­end ba­lan­cen mel­lem dem li­ge nu ik­ke er op­ti­mal.

De­bat­tør og tid­li­ge­re lands­for­mand for Li­be­ral Al­li­an­ces Ung­dom

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.