Ver­batim Du­al USB Power­bank

BT - - NYHEDER -

Her får du på én gang høj ka­pa­ci­tet og så kom­pakt et for­mat, at en­he­den kan lig­ge i en lom­me. Der er to USB-ud­gan­ge, en til stan­dard-USB og en med hø­je­re ka­pa­ci­tet. Den sid­ste sik­rer hur­ti­ge­re op­lad­ning og kan hånd­te­re stør­re en­he­der som tab­lets. Pris, ka­pa­ci­tet og det prak­ti­ske de­sign gør Ver­batim-løs­nin­gen til en af vo­res fa­vo­rit­ter. Ka­pa­ci­tet og kva­li­tet sam­men­holdt med pris gør den til et sa­er­de­les at­trak­tivt bud. Ka­pa­ci­tet: 12.000 mAh Ud­gan­ge: 2x USB Di­men­sio­ner:104 x 84 x 21 mm Va­egt: 258 gram Pris: 349 kro­ner

***** *

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.