Det skal va­e­re let­te­re at te­ste fa­der­skab

BT - - NYHEDER -

Dan­ske ma­end skal ha­ve bed­re mu­lig­hed for at be­vi­se, om de er den bi­o­lo­gi­ske far til et barn el­ler ej. Det skri­ver Jyl­lands-Po­sten.

So­ci­al­mi­ni­ster Ka­ren El­le­mann (V) står bag for­sla­get i sin frem­lagt skils­mis­se­pak­ke, som po­li­ti­ker­ne in­den la­en­ge skal for­hand­le om.

Ma­end kan ik­ke an­la­eg­ge en fa­der­skabs­sag, hvis bar­nets mor er gift el­ler le­ver fast med en an­den mand.

Men det er uba­lan­ce­ret, me­ner mi­ni­ste­ren.

Hun vil der­for gi­ve ma­end bed­re mu­lig­hed for at få te­stet fa­der­ska­bet in­den for bar­nets før­ste le­ve­år. En så­dan sag skal i dag an­la­eg­ges, in­den bar­net er et halvt år gam­melt.

»Jeg me­ner, at man så vidt mu­ligt har ret til at få af­kla­ret, hvem der er ens bi­o­lo­gi­ske fora­el­dre.

Men fa­der­ska­bet skal af­kla­res hur­tigt og in­den for bar­nets før­ste år, for jeg vil ik­ke bi­dra­ge til, at bar­nets fa­mi­li­e­liv for­styr­res i en al­der, hvor det er for sent at skif­te far,« si­ger Ka­ren El­le­mann til avi­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.