Skurk tra­e­der frem af mør­ket

BT - - KULTUR -

TV-DRA­MA

FOKUS FUN­DET ’Bed­rag II - af­snit 4’ DR1-dra­ma ****

ind i hi­sto­ri­en på, gør ham ek­stra ef­fek­tiv.

Hvis man ik­ke kig­ger or­dent­ligt efter, er fi­nans­man­den nem­lig let at over­se. Og hver gang an­dre og min­dre skur­ke som Ni­cky, Clau­dia el­ler for den sags skyld hånd­lan­ge­ren ’P’ tror, at de har snø­ret ham, så tra­e­der Chri­sten­sen som en bed­re Dra­cu­la frem af skyg­gen og udø­ver sin mør­ke magi. Lidt li­geg­lad I for­ri­ge af­snit blev Mads og Al­fs chef Nan­na af­slø­ret som lidt af en dob­bel­ta­gent. I af­tes tog hun den agtva­er­di­ge vej ud ved at si­ge op og le­de sine agen­ter i den rig­ti­ge ret­ning. Og om­kring hi­sto­ri­ens nu me­re so­li­de ker­ne ud­vik­ler per­sonsa­ger­ne sig og­så.

Så­le­des er po­li­ti-hel­ten Mads og hans MS-ram­te ko­ne Chri­sti­na (Li­ne Kru­se) ble­vet eni­ge om, at de trods alt vil ha­ve de­res lil­le ef­ter­nø­ler. Vo­res sym­pa­ti­ske små­for­bry­der Ni­cky bli­ver me­re og me­re ind­vik­let i sin nye chef ’P’s lys­sky af­fa­e­re. Og i af­tes gik det helt gal, da den fun­da­men­talt go­de, men og­så gif­te far sam­ti­dig lod sig for­fø­re af ’P’s mysti­ske dat­ter.

En­de­lig sank Aman­da Absa­lon én af se­ri­ens to sten­ri­ge bank-tvil­lin­ger - mid­ler­ti­digt helt til bunds i sit ko­kain- og al­ko­hol­mis­brug.

Og det er i dis­se si­de­ka­rak­te­rer, vi sta­dig fin­der sa­e­so­nens svag­he­der, og va­erst er Absa­lon-tvil­lin­ger­ne.

Iro­nisk nok gør bå­de David Den­cik og Sonja Ri­ch­ter det rig­tig godt - som hhv. Si­mon og Aman­da Absa­lon. Pro­ble­met lig­ger i ma­nuskrip­tet, der end­nu ik­ke har gi­vet dem dén nød­ven­dig­hed, der skal til for at en­ga­ge­re os. Når kri­ser og ko­kain så­le­des va­el­ter ind over dem, bur­de vi bli­ve re­vet med, men i ste­det tra­ek­ker man blot på skul­dre­ne og ta­en­ker: Ih dog.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.