CA­RO­LI­NE OG DE 25 SEJ­RE

Fre­de­rik Lo­ch­te Ni­el­sen er 'sygt im­po­ne­ret' over Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki, der i gar sik­re­de sig kar­ri­e­rens tur­ne­rings­sejr num­mer 25

BT - - SPORTEN - Las­se Vø­ge | lavg@sporten.dk Jo­han Lyng­holm | jo­hp@sporten.dk JU­BILA­E­UM

Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki run­de­de i går klok­ken 11.53 dansk tid en mile­pa­el i kar­ri­e­ren.

Her ban­ke­de den dan­ske ten­nis­dar­ling det sid­ste og af­gø­ren­de po­int ind på kon­to­en mod fran­ske Kri­sti­na Mla­denovic og sik­re­de sig fi­na­le­sej­ren i WTA-tur­ne­rin­gen i Hong Kong.

Det var 26-åri­ge Woz­ni­a­ck­is tur­ne­rings­sejr num­mer 25 si­den hen­des de­but på den pro­fes­sio­nel­le WTA-tour for 11 år si­den. En ene­stå­en­de pra­e­sta­tion i dansk idra­ets­hi­sto­rie – intet min­dre.

Fi­na­le­tri­um­fen mod den hårdt­slå­en­de Mla­denovic var al­drig for al­vor i fa­re, selv­om der måt­te tre sa­et til at af­gø­re af­fa­e­ren. Før­ste sa­et blev to­tal­do­mi­ne­ret af dan­ske­ren, der hur­tigt tog stik­ket hjem med 6-1.

I an­det sa­et blev Mla­denovic ramt af en lårska­de, og det var ven­tet, at Woz­ni­a­cki vil­le gø­re kort pro­ces. Men en kom­bi­na­tion af fransk sta­e­dig­hed og dansk ta­gen-for-let-på­op­ga­ven gjor­de, at det end­te med sa­et­sejr på 7-6 til Mla­denovic.

Her­ef­ter våg­ne­de ’Ca­ro’ igen op til dåd og brag­te sig lyn­hur­tigt på 5-0 i det af­gø­ren­de tred­je sa­et. Fransk­man­den fik lov at py­n­te lidt på ne­der­la­get, men hun kun­ne ik­ke for­hin­dre, at Woz­ni­a­cki vandt sa­et­tet med 6-2 og sik­re­de sig et respek­tind­g­y­den­de tur­ne­rings­sej­rs-ju­bila­e­um.

En im­po­ne­ren­de be­drift, som og­så fik Dan­marks stør­ste mand­li­ge ten­nis­navn, Fre­de­rik Lø­ch­te Ni­el­sen, til at bø­je sig i stø­vet.

»Jeg sy­nes ba­re, vi skal va­e­re gla­de for hende, så la­en­ge vi har hende, for hun er fand­me god. Det er sygt im­po­ne­ren­de,« sag­de Fre­de­rik Lø­ch­te til BT kort efter, Woz­nai­cki hav­de løf­tet tro­fa­e­et i Hong Kong.

Im­po­ne­ret hit­ting­part­ner

Den 33-åri­ge her­re­spil­ler er en god ven af Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki og har fle­re gan­ge age­ret hit­ting­part­ner for sin syv år yn­gre ten­niskol­le­ga. Det gjor­de han se­ne­st un­der OL i au­gust og ved US Open i New York. Den tid­li­ge­re Wim­b­ledon-double­me­ster er dybt im­po­ne­ret over, at Woz­nai­cki i en al­der af 26 år har cv’et pla­stret til med tit­ler.

»Det er ene­stå­en­de og no­get, vi ik­ke kan for­ven­te sker igen i den na­er­me­ste frem­tid. Det er ik­ke ba­re hen­des ten­nis, hun er en af ver­dens stør­ste kvin­de­li­ge at­le­ter, og hun er ef­ter­trag­tet på man­ge for­skel­li­ge må­der. Det er helt vildt im­po­ne­ren­de,« si­ger Fre­de­rik Lø­ch­te Ni­el­sen, der for­kla­rer op­tu­ren med, at Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki si­den sen­som­me­ren har holdt sig ska­des­fri og der­med har få­et den kon­ti­nu­i­tet, som ska­der har for­hin­dret i sto­re de­le af året. Hvor­dan ma­er­ke­de du hende ta­ck­le mod­gan­gen?

»Ca­ro­li­ne er en tough pi­ge. Hun bru­ger mod­gang som ben­zin og fin­der mo­ti­va­tion i, at folk tror, hun er ude. Hun har vir­ket me­get af­kla­ret og har spil­let godt i tra­e­nin­gen. Hun har en me­get af­kla­ret selv­til­lid om­kring sit eget spil, og går på ba­nen med en tro på, at hun kan vin­de al­le kam­pe. Jeg har ik­ke for­nem­met no­gen form for pa­nik i den pe­ri­o­de, vi har va­e­ret sam­men over som­me­ren,« si­ger Fre­de­rik Lø­ch­te Ni­el­sen, der sag­tens kan se Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki en­de med det tro­fae, hun så bra­en­den­de øn­sker sig til sam­lin­gen. Det Grand Slam-tro­fae, hun igen­nem he­le sin pro­fes­sio­nel­le kar­ri­e­re har jag­tet for­ga­e­ves.

»Hun har selv va­e­ret num­mer ét og har slå­et de fle­ste. Se­re­na (Wil­li­ams, red.) tror jeg har pe­a­ket, og hvis An­ge­lique Ker­ber og Flavia Pen­net­ta kan vin­de en Grand Slam, kan Ca­ro­li­ne og­så. Jeg tror, hun har mas­ser af mu­lig­he­der til­ba­ge.« Så du har ik­ke ind­tryk af, at hun er ved at tra­ek­ke sig til­ba­ge?

»Det aner jeg ik­ke no­get om. Når jeg op­le­ver hende, kø­rer hun ba­re på.«

Lover at kom­me igen

Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki gav og­så selv et lil­le hint om, at snak­ken om et snar­ligt kar­ri­e­re­stop er lagt på hyl­den, da hun i sin sej­rsta­le i Hong Kong lo­ve­de pu­bli­kum, at hun vil ven­de til­ba­ge til tur­ne­rin­gen.

»Det er ik­ke min før­ste gang i Hong Kong og helt sik­kert ik­ke min sid­ste. Jeg ser frem til at kom­me til­ba­ge,« sag­de hun ef­ter­fulgt af sto­re klapsal­ver fra de frem­mød­te.

Med sej­ren krav­ler Woz­ni­a­cki op på 17. plad­sen på den ver­dens­rang­li­ste, der of­fent­lig­gø­res i dag. Lidt af en pra­e­sta­tion ta­get i be­tragt­ning af, at hun for lidt over halvan­den må­ned si­den ro­de­de rundt på en 74. plads og var rø­get ud af top 100 i til­fa­el­de af et førster­un­de-ne­der­lag i US Open.

Gårs­da­gens sejr be­ty­der og­så, at Woz­ni­a­cki me­re el­ler min­dre har sik­ret sig del­ta­gel­se i den lil­le sa­e­son­fi­na­le, ’WTA Eli­te Trop­hy’, der af­vik­les i den ki­ne­si­ske by Zhuhai fra 1. til 6. novem­ber. Hun skal ’ba­re’ va­e­re i top 19, når na­e­ste uges WTA-tur­ne­ring i Luxem­bourg er fa­er­dig­spil­let.

Jeg sy­nes ba­re, vi skal va­e­re gla­de for hende, så la­en­ge vi har hende, for hun er fand­me god. Det er sygt im­po­ne­ren­de Fre­de­rik Lø­ch­te Ni­el­sen

Det er ik­ke min før­ste gang i Hong Kong og helt sik­kert ik­ke min sid­ste. Jeg ser frem til at kom­me til­ba­ge Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki

FOTO: AFP

Med fi­na­le­sej­ren i Hong Kong tog Ca­ro­li­ne Woz­ni­a­cki sin 25. sejr på WTA-tou­ren. Woz­ni­a­cki er den fjer­de­mest vin­den­de spil­ler blandt de ak­ti­ve kvin­der – kun over­gå­et af Se­re­na Wil­li­ams (71 sej­re), Ve­nus Wil­li­ams (49 sej­re) og Ma­ria Sha­ra­pova (35 sej­re).

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.