Do­ny­oh har fun­det vej­en i FCN

BT - - SPORTEN -

FLYVEKLAR Søl­le ti mi­nut­ter. Det var, hvad God­sway Do­ny­oh var fra at bli­ve den helt sto­re helt for FC Nord­s­ja­el­land i af­tes. Den un­ge gha­ne­ser kun­ne dog trods Brønd­bys ud­lig­nen­de scoring efter kam­pen ta­ge man-oft­he-match-buket­ten med hjem som det syn­li­ge be­vis for, at han efter en sva­er start for al­vor har etab­le­ret sig som det før­ste suc­ces­ful­de pro­dukt af FC Nord­s­ja­el­lands sam­ar­bej­de med ejer Tom Ver­nons Right to Drea­ma­ka­de­mi.

»Jeg sy­nes, det var sva­ert, da jeg kom til FC Nord­s­ja­el­land, men med tra­e­ner­ne og mi­ne hold­kam­me­ra­ters hja­elp og via hårdt arbejde og iver for at for­stå, hvor­dan FC Nord­s­ja­el­land spil­ler, fø­ler jeg mig nu me­re til­pas i de­res spil­lestil. Jeg la­ver sta­dig fejl, men jeg fort­sa­et­ter ba­re det hår­de arbejde,« si­ger han. En ud­for­dring Tra­e­ner Kas­per Hjul­mand forta­el­ler, at det har va­e­ret en ud­for­dring at få for­løst God­sway Do­ny­oh.

»Det har va­e­ret lidt sva­ert for God­sway, for han er an­gri­ber, og jeg sy­nes fak­tisk, jeg har en ret god an­gri­ber (Marcus Ing­vart­sen, red.). Men det er klart der, han er bedst, så vi har brugt lidt tid på at få skabt en po­si­tion til ham, hvor han sta­dig kan dra­ge nyt­te af sit an­gri­ber­mind­set og sine dyb­de­løb,« si­ger han og til­fø­jer:

»Hans af­slut­ning­spil var i be­gyn­del­sen uden om­tan­ke. Han hug­ge­de ba­re på alt, hvad der rør­te sig. Sø­ren Krogh (as­si­stent­tra­e­ner, red.) har ar­bej­det me­get med ham, så der nu er me­re om­tan­ke bag det, han gør. God­sway ar­bej­der ut­ro­lig me­get med sine af­slut­nin­ger, og det sy­nes jeg godt, man kan se.« Den afri­kan­ske for­bin­del­se Som føl­ge af sam­ar­bej­det med Right to Dream har FC Nord­s­ja­el­land – ud over God­sway Do­ny­oh – fi­re gha­ne­se­re i trup­pen med en for­tid på det afri­kan­ske aka­de­mi, men de øv­ri­ges gen­nem­brud la­der iføl­ge Kas­per Hjul­mand ven­te på sig.

»Det er nog­le su­per­dren­ge. Det ta­ger ba­re no­get tid at få tin­ge­ne fod­bold­ma­es­sigt in­te­gre­ret,« si­ger han. Vi har brugt lidt tid på at få skabt en po­si­tion til ham, hvor han sta­dig kan dra­ge nyt­te af sit an­gri­ber-mind­set og sine dyb­de­løb

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.