’JEG ER PRES­SET’

BT - - SPORTEN -

vil­kå­re­ne fra al­ler­før­ste dag, man sa­et­ter sig i ch­eftra­e­ner­sto­len. Så ved man godt, at der kan kom­me pe­ri­o­der, hvor der kan bli­ve spe­ku­le­ret i det (fy­ring, red.). Jeg var og­så pres­set i AC Hor­sens. I Brønd­by blev det ef­fek­tu­e­ret. Og jeg var på et tids­punkt – tro det el­ler la­de va­e­re – og­så pres­set i AaB, men kla­re­de den. Hel­dig­vis sid­der der kom­pe­ten­te folk i le­del­sen til at ta­ge den ret­te be­slut­ning, li­ge så vel som jeg skal tra­ef­fe be­slut­ning om, hvem der kamp efter kamp skal i star­top­stil­lin­gen.« Til­freds med spil­ler­ne Hvad er der galt i OB i øje­blik­ket?

»Det har gjort ondt, at vi før den­ne sa­e­son har sagt far­vel til Rasmus Falk. Han var en kva­li­tets­spil­ler. Det er og­så der­for, at Dan­marks stør­ste klub (FC Kø­ben­havn, red.) hen­te­de ham. Men når det er sagt, må vi og­så er­ken­de, at vi ik­ke har få­et det op­ti­ma­le ud af det ma­te­ri­a­le, som vo­res første­hold­strup in­de­hol­der.«

Er du til­freds med de spil­le­re, du rå­der over?

»Ja­men, det er jeg. Al­le me­di­er ro­ste os me­get i som­mer. Vi var ik­ke eni­ge med al­le, når de spå­e­de, at vi vil­le kom­me til at ka­em­pe om bron­ze­me­dal­jer­ne. Men når vi kom­mu­ni­ke­re­de ud, at vi hav­de am­bi­tio­ner om en top seks-pla­ce­ring, men­te vi det.« Kan I nå top seks? »Der hvor vi står li­ge nu, skal vi ik­ke spe­ku­le­re så me­get om den ting. Men så la­en­ge der er mu­lig­he­der, vil vi al­tid jag­te den.«

Hvad be­kym­rer dig i ind­sat­sen mod Ran­ders?

»I dag gi­ver vi li­ge lov­lig man­ge chan­cer va­ek. Ind­til de­res an­det mål har vi og­så vo­res mu­lig­he­der til at få sco­ret. Men dét, vi ab­so­lut ik­ke er til­fred­se med, er, at vi her­ef­ter spil­ler uden glød og tro på, at vi kan kan ven­de det tru­en­de ne­der­lag til sejr.« Det har gjort ondt, at vi før den­ne sa­e­son har sagt far­vel til Rasmus Falk

Er I for ube­slut­som­me på den sid­ste tred­je­del af ba­nen?

»I bund og grund må vi si­ge, at vi mang­ler den kva­li­tet, der li­ge skal til, og der er in­gen tvivl om, at når man ik­ke har vun­det fle­re kam­pe, end vi har gjort i den­ne sa­e­son, er man ma­er­ket af det. Når man har tabt syv af de se­ne­ste ot­te kam­pe, vil det va­e­re un­der­ligt at kun­ne mod­stå mod­gang, li­ge så godt som hvis man be­fin­der sig i en pe­ri­o­de med lut­ter sej­re. Ran­ders’ sejr er fortjent. Men jeg sy­nes, at der i vo­res før­ste halv­leg er grund til at va­e­re til­fred­se med vis­se mo­men­ter i spil­let.«

Hav­de I reg­net med at ha­ve bol­den li­ge så me­get, som til­fa­el­det var?

»Ja, men der, hvor kam­pen tip­per over til de­res for­del, er pga. de­res fy­sisk sta­er­ke an­gri­be­re. Dem hav­de vi alt­så me­get sva­ert ved at hånd­te­re de­fen­sivt.«

Iføl­ge OB-an­gri­be­ren An­ders K. Ja­cob­sen er det dog ik­ke en fy­ring af Kent Ni­el­sen, der skal til for at få ret­tet den syn­ken­de sku­de op.

»Mit svar er nej. Det, vi mang­ler her og nu, er en suc­ces­op­le­vel­se,« sag­de han.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.