BSV-tra­e­ner: Top­pra­e­sta­tion af al­le

BT - - SPORTEN -

STORSEJR Bjer­ring­bro-Sil­ke­borg står med go­de kort på hån­den i Cham­pions Le­ague, efter det i går blev til en sejr på he­le 33-24 over pol­ske Wisla Plo­ck. Tra­e­ner Pe­ter Breds­dor­ff-Lar­sen var im­po­ne­ret over sit mand­skab.

»Vi er rig­tig gla­de for sej­ren. Vi vid­ste, det kra­e­ve­de en top­pra­e­sta­tion af al­le for at kun­ne lyk­kes med at vin­de. Vi er me­get til­fred­se med alt i spil­let og al­le spil­le­re,« si­ger tra­e­ne­ren og fort­sa­et­ter:

»Vi vid­ste, vi skul­le mø­de et top­mand­skab, men vi har det godt med Plo­cks må­de at spil­le håndbold på, som er me­get in­di­vi­du­elt ba­se­ret. Det pro­fi­te­re­de for­sva­ret af.«

»Des­u­den løf­te­de det vo­res ni­veau an­grebs­ma­es­sigt at få Mi­cha­el V. Knud­sen til­ba­ge. Vi spil­le­de en knivskarp kamp i an­gre­bet,« si­ger Pe­ter Breds­dor­ff-Lar­sen.

Han hen­vi­ste til, at Mi­cha­el V. Knud­sen var ble­vet klar efter en ska­de. Streg­spil­le­ren var en frem­tra­e­den­de fi­gur i he­le kam­pen, men han tal­te hel­le­re om hol­dets sam­le­de ind­sats.

»Det var en skarp ind­sats he­le vej­en rundt. Vi var indstil­let på, hvad Plo­ck kom med. Vi var et skridt for­an dem kam­pen igen­nem. Vi fik åb­net dem rig­tig godt. Ge­ne­relt var det en ind­sats på højt ni­veau.«

»Jeg er over­ra­sket over, at vi vandt så stort, men det var så­dan, kam­pen ud­vik­le­de sig. De hav­de ik­ke rig­tig no­get mod­tra­ek,« si­ger Knud­sen. Vun­det nøg­le­kam­pe­ne Med sej­ren kom BSV op på fi­re po­int for fi­re kam­pe. Hol­det har vun­det de to nøg­le­kam­pe mod Wisla Plo­ck og Ka­det­ten Schaf­f­hau­sen. De tre hold for­ven­tes at skul­le slås om sjet­te­plad­sen, der gi­ver avan­ce­ment.

»Vi ved, der er nog­le nøg­le­kam­pe i den­ne grup­pe, så det åb­ner mu­lig­he­der­ne for avan­ce­ment. Vi får nok ik­ke man­ge po­int mod top-fem­hol­de­ne, så de ind­byr­des kam­pe bli­ver me­get af­gø­ren­de. Men vi har kun spil­let fi­re ud af 14 kam­pe, så der er lang vej end­nu,« si­ger Mi­cha­el V. Knud­sen.

Og­så hans tra­e­ner da­em­per for­vent­nin­ger­ne.

»Vi drøm­mer om at kom­me vi­de­re, og nu har vi få­et ek­stra tro på det. Men det er langt fra slut. Wisla fik et po­int hjem­me mod Veszprem, og der lig­ger for­ment­lig man­ge fle­re po­int og ven­ter dem,« si­ger Pe­ter Breds­dor­ff-Lar­sen.

• Det så slemt ud, da Ni­ck­las Bendt­ner i fre­dags måt­te ba­e­res fra ba­nen på en bå­re i kam­pen mod Bir­m­ing­ham. Den dan­ske an­gri­ber er da og­så ude i et styk­ke tid, men han har få­et at vi­de, at an­k­len ik­ke er bra­ek­ket.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.