’Vi be­ta­ler hver kro­ne til­ba­ge’

Oven på an­kla­ger om ube­ret­ti­ge­de EU-støt­te­kro­ner til DF-mø­de meld­te Kri­sti­an Thu­le­sen Da­hl i går klart ud

BT - - NYHEDER - In­ge­li­se Skryd­strup | isk@bt.dk

Dansk Fol­ke­par­ti be­ta­ler de 200.000 kr. til­ba­ge, som par­ti­et har få­et til si­ne grup­pe­mø­der i 2014 og 2015 fra den eu­ro­pa­ei­ske grup­pe MELD. Det gjor­de par­ti­for­mand Kri­sti­an Thu­le­sen Da­hl (DF) klart, da han kl. 16:39 man­dag ef­ter­mid­dag en­de­lig kom­men­te­re­de DRs og Ek­stra Bla­dets af­slø­rin­ger af, at par­ti­et ik­ke har va­e­ret i stand til at gi­ve en for­nuf­tig for­kla­ring på, hvor­for de har få­et EU-mid­ler til et ar­ran­ge­ment, hvor del­ta­ger­ne ik­ke kan gen­ken­de hver­ken dags­or­de­nen el­ler MELD som mø­de­ind­kal­der.

»Det rig­ti­ge pro­gram er ik­ke sendt med til Eu­ro­pa-Par­la­men­tet, og folk sva­rer for­vir­ret på, om de har del­ta­get i en MELD-kon­fe­ren­ce el­ler ej. Det dur selv­føl­ge­lig ik­ke. Der­for støt­ter jeg na­tur­lig­vis, at DFs nye grup­pe­for­mand i Eu­ro­pa-Par­la­men­tet, An­ders Vi­sti­sen, ta­ger kon­takt til Eu­ro­pa-Par­la­men­tets ad­mi­ni­stra­tion med hen­blik på at få bragt tin­ge­ne i or­den,« skri­ver Kri­sti­an Thu­le­sen Da­hl i sit di­gi­ta­le uge­brev. Ta­get i fup Det er par­tiets mar­kan­te pro­fil, Mor­ten Mes­ser­s­ch­midt, som har haft an­sva­ret for MELD i pe­ri­o­den. Og det er ik­ke før­ste gang, han er ble­vet ta­get i at for­val­te pen­ge­ne fra MELD på en ’al­ter­na­tiv’ må­de. For fem må­ne­der si­den for­lang­te EU 2,9 mil­li­o­ner kr. til­ba­ge, ef­ter at en ek­stern re­visor hav­de fun­det fusk i regn­ska­ber­ne. Nu er den så gal igen, og den­ne gang pe­ger pi­len ik­ke kun mod Mes­ser­s­ch­midt selv, men og­så mod par­ti­for­man­den, der ik­ke kan und­gå at ha­ve va­e­ret vi­den­de om, at par­ti­et søg­te EU-mid­ler til at af­vik­le sit eget som­mer­grup­pe­mø­de.

Kri­sti­an Thu­le­sen Da­hl er nor­malt hur­tig til at kra­e­ve bi­lag lagt frem, når an­dre po­li­ti­ke­re har haft pro­ble­mer med at for­kla­re ud­gif­ter. Der­for er det og­så fal­det fle­re for bry­stet, at han selv na­er­mest har va­e­ret i fly­ver­skjul, si­den skan­da­len bul­dre­de løs i we­e­ken­den.

Den po­li­ti­ske kom­men­ta­tor og ra­diova­ert Jarl Cor­dua la­eg­ger ik­ke fin­gre­ne imel­lem:

»DF fi­nan­si­e­rer de­res som­mer­grup­pe­mø­der med EU-pen­ge til fup-mø­der. Må­ske Kri­sti­an Thu­le­sen Da­hl skul­le kom­me med en for­kla­ring til of­fent­lig­he­den? Det vil­le Lars Løk­ke og Met­te Fre­de­rik­sen bli­ve bedt om uden dis­kus­sion. Hvor­for den­ne for­skel­s­be­hand­ling,« spør­ger Cor­dua.

Og Ven­stres fol­ke­tings­med­lem Jan E. Jør­gen­sen kal­der det ’fan­ta­si­fuldt’ af Dansk Fol­ke­par­ti at få EU til at be­ta­le sit som­mer­grup­pe­mø­de.

»Den tan­ke er al­drig fal­det os ind, men nu bli­ver Dan­mark vel i EU. Hvem skal el­lers be­ta­le for Dansk Fol­ke­par­tis som­mer­grup­pe­mø­der,« spør­ger han re­to­risk. Stra­te­gi­mø­de he­le man­dag Dansk Fol­ke­par­tis le­del­se brug­te det me­ste af man­da­gen på at dis­ku­te­re stra­te­gi. Par­ti­for­man­den var som sun­ket i jor­den. Den ene­ste be­sked til pres­sen var, at der vil­le kom­me en med­del­el­se fra Kri­sti­an Thu­le­sen Da­hl ’se­ne­re’. Den kom så i form af en mail sidst på ef­ter­mid­da­gen.

Dansk Fol­ke­par­tis grup­pe­for­mand i EU-Par­la­men­tet, An­ders Vi­sti­sen, mø­der par­la­men­tets ad­mi­ni­stra­tion i na­e­ste uge.

FO­TO: IDA GULDBAEK ARENTSEN

• Kri­sti­an Thu­le­sen Da­hl skri­ver i sit uge­brev, at han øn­sker or­den i sa­ger­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.