11-årig søn har det godt

BT - - NYHEDER -

AFSKED »Vi har det godt. For­holds­vist. Vi er ik­ke la­en­ge­re i be­red­skab, hvor vi he­le ti­den skal ha­ve te­le­fo­nen klar, hvis nu der sker et el­ler an­det, og vi skal skyn­de os på ho­spi­ta­let.« Så­dan ly­der det fra Sø­ren Kri­sten­sen, der sam­men med den af­dø­de bar­ne­stjer­ne Mat­hil­de Gers­by har søn­nen Hjal­te på 11 år. Den 36-åri­ge en­ke­mand og søn­nen har beg­ge le­vet med vis­he­den om, at de­res hu­stru og mor alt for tid­ligt vil­le bli­ve ta­get fra dem. Nu er ’fryg­ten for at mi­ste mor’ der ik­ke la­en­ge­re, for­kla­rer Sø­ren Kri­sten­sen.

»Hjal­te har set hen­de, mens hun lå i ko­ma. Han var der, da hun dø­de, og han kys­se­de hen­de far­vel. Vi så hen­de, da hun lå i ki­sten, og Hjal­te og jeg sad ale­ne med hen­de og sag­de vo­res afsked, in­den Hjal­te lag­de hen­des ynd­lings­bil­le­de ned i ki­sten, og vi i fa­el­les­skab lag­de lå­get på og skru­e­de det fast,« si­ger Sø­ren Kri­sten­sen.

Det er nu godt en må­ned si­den, hun sag­de far­vel til ver­den, da syg­dom­men cystisk fi­bro­se tog li­vet af hen­de i en al­der af 37 år. hav­de holdt det hen, så hav­de jeg lø­jet over for min søn – vi har al­tid va­eg­tet ae­r­lig­hed me­get højt her­hjem­me. Det var li­ge­som at ta­ge et pla­ster af, det skal li­ge­som ba­re over­stås, og når det er ta­get af, så kan man ple­je og he­le sår­et.« Stolt af søn

»Nej, un­der in­gen om­sta­en­dig­he­der. Hjal­te gør kun det, som han har lyst til. Han er en su­per sta­erk dreng, og han kan godt selv frem­fø­re si­ne syns­punk­ter og me­nin­ger, og når han sva­rer på spørgs­mål, så er det su­per­skar­pt og li­ge fra hjer­tet – så bli­ver man stolt og vok­ser som far,« si­ger Sø­ren Kri­sten­sen, der for­kla­rer, at selv om han ’har det me­get godt’, så ram­mer mør­ket og sor­gen sta­dig som en ham­mer:

»Hjal­te og jeg snak­ker me­get om det he­le, men in­di­mel­lem ram­mer sor­gen mig fuld­sta­en­digt ha­em­nings­løst, og jeg bli­ver ked af det og bry­der sam­men.«

Hjal­te og jeg sad ale­ne med hen­de og sag­de vo­res afsked, in­den Hjal­te lag­de hen­des ynd­lings­bil­le­de ned i ki­sten, og vi i fa­el­les­skab lag­de lå­get på

TYVERI Det er alt for få per­so­ner, som bli­ver sigtet for cy­kelty­ve­ri, og det be­kym­rer di­rek­tø­ren for Cyk­list­for­bun­det, Klaus Bon­dam, som me­ner, at det er dybt kra­en­ken­de. »Det er na­er­mest en moralsk gli­de­ba­ne, vi er ved at be­va­e­ge os ind på, når man trygt og ro­ligt kan stja­e­le en cy­kel, for­di chan­cen for, at man bli­ver op­da­get, er un­der én pro­cent,« si­ger han.

Ud­mel­din­gen kom­mer ef­ter DRs gen­nem­gang af tal fra Dan­marks Sta­ti­stik fra 2015.

Tal­le­ne vi­ser, at fle­re end 55.000 dan­ske­re sid­ste år meld­te de­res cyk­ler stjå­let til po­li­ti­et.

Og min­dre end én pro­cent af de an­mel­del­ser før­te til en sig­tel­se. I 28 kom­mu­ner blev ik­ke én ene­ste per­son sigtet for cy­kelty­ve­ri, selv om bor­ger­ne til­sam­men an­meld­te over 4.000 cy­kelty­ve­ri­er i de kom­mu­ner. Pri­o­ri­te­rer an­dre op­ga­ver Hos Hels­in­gør Po­li­ti modt­og man sid­ste år an­mel­del­ser om i alt 580 cy­kelty­ve­ri­er. Al­li­ge­vel er det ik­ke lyk­ke­des for po­li­ti­et at få sigtet én ene­ste mu­lig ger­nings­mand for cy­kelty­ve­ri.

Når det kom­mer til cy­kelty­ve­ri­er ge­ne­relt, har po­li­ti­et i Hels­in­gør valgt at pri­o­ri­te­re ind­sat­ser mod an­dre for­mer for kri­mi­na­li­tet, si­ger den lo­ka­le ef­ter­forsk­nings­le­der, po­li­ti­kom­mis­sa­er Mo­gens Mo­gen­sen, til DR.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.