Her er Hjorts sto

SÅ­DAN KAN REDDE LI­VET REGERINGEN

BT - - NYHEDER -

STRA­TE­GI »Det går strå­len­de,« si­ger fi­nans­mi­ni­ster Claus Hjort Fre­de­rik­sen (V), da han ha­ster for­bi os og smut­ter ind i en ele­va­tor på Chri­sti­ans­borg. Hans ra­e­ve­s­mil forta­el­ler imid­ler­tid en an­den hi­sto­rie, og det er, at han er al­vor­ligt ud­for­dret.

I over en må­ned har Hjort for­søgt at lok­ke Li­be­ral Al­li­an­ces le­der An­ders Samu­el­sen til for­hand­lings­bor­det. Men uden held.

Nu må det bri­ste el­ler ba­e­re. I de kom­men­de uger sa­et­ter Hjort og stats­mi­ni­ster Lars Løk­ke Ras­mus­sen (V) alt på ét bra­et. Lyk­kes pla­nen, vil de to skri­ve sig ind i hi­sto­ri­ebø­ger­ne og op­nå no­get na­er hel­te­sta­tus i bor­ger­li­ge kred­se.

Ry­ger pla­nen på gul­vet med et brag, bli­ver regeringen va­el­tet og skal ud og mø­de va­el­ger­ne. Et valg vil sand­syn­lig­vis brin­ge so­ci­al­de­mo­kra­ten Met­te Fre­de­rik­sen til mag­ten og ud­lø­se et ka­o­tisk for­mands­skif­te i Ven­stre.

Der­for gam­b­ler Løk­ke og Hjort ik­ke kun med en me­get am­bi­tiøs og lang­sig­tet po­li­tisk plan for Dan­mark. De gam­b­ler med de­res egen po­li­ti­ske ska­eb­ne.

Ef­ter sam­ta­ler med in­si­der­kil­der i de fi­re bor­ger­li­ge par­ti­er samt S og R er det mu­ligt at kort­la­eg­ge ho­ved­linj­en i Hjorts for­hand­lings­stra­te­gi. Hjort øn­sker først at la­ve en rød af­ta­le om ejen­doms­vur­de­rin­ger og bo­ligskat med S og R. Om den fø­rer til sam­men­brud el­ler ej, går for­hand­lin­ger­ne vi­de­re til 2025-pla­nen.

Fi­nans­mi­ni­ste­ren for­føl­ger bå­de et rødt spor og et blåt spor.

I før­ste om­gang vil han af­prø­ve, om det via det rø­de spor kan la­de sig gø­re at la­ve en bred af­ta­le om det kom­men­de ejen­doms­vur­de­rings­sy­stem. S og R har sagt me­get klart, at man er pa­rat til at for­hand­le om at sik­re ro om ejen­doms­skat­ten for de to mil­li­o­ner dan­ske­re, der bor i egen bo­lig. For­de­len ved en bred af­ta­le er, at den kan hol­de i man­ge år – uan­set om regeringen skif­ter far­ve ef­ter et valg.

Lyk­kes det mod for­vent­ning ik­ke at få S el­ler R med, skif­ter Hjort spor og fort­sa­et­ter med de blå par­ti­er.

Stra­te­gi­en i det blå spor går ud på at ind­gå en hel lil­le mosaik af delaf­ta­ler med Li­be­ral Al­li­an­ce, Dansk Fol­ke­par­ti og de Kon­ser­va­ti­ve om bo­lig, den sa­er­li­ge PSO­af­gift og om fi­nans­lo­ven for 2017.

Hjorts tan­ke­gang med den frem­gangs­må­de er at op­byg­ge en for­tro­lig­hed mel­lem Der­ef­ter øn­sker Hjort for­hand­lin­ger med blå blok om 2025 pla­nen, bl.a. de 5 pct. lem­pel­se af top­skat, som LA kra­e­ver. Hvis de for­hand­lin­ger bry­der sam­men, kan det en­de med et valg, en dron­nin­ger­un­de, el­ler at 2025-pla­nen ud­sky­des til se­ne­re og man kun la­ver en fi­nans­lov for 2017. ham og de to par­ti­for­ma­end; An­ders Samu­el­sen og Dansk Fol­ke­par­tis for­mand, Kri­sti­an Thu­le­sen Da­hl. Cen­tra­le kil­der i Ven­stre, DF og LA pe­ger net­op på den mang­len­de til­lid som år­sa­gen til, at man ik­ke har tur­det at blot­te sig ved for­hand­lings­bor­det.

Kri­sti­an Thu­le­sen Da­hl er usik­ker på Hjort, for­di han sneg en be­spa­rel­se på pen­sio­ni­ster­nes bo­li­g­y­del­se på 90 mio. kr. ind i 2025-pla­nen uden at ori­en­te­re ham først.

An­ders Samu­el­sen fryg­ter, at de to an­dre kun er ude på at pres­se ham op i et hjør­ne.

Hvis det lyk­kes at få en ra­ek­ke delaf­ta­ler på plads, hå­ber Hjort på,

at stem­nin­gen om­kring SAM­MEN­BRUD bor­det i det hi­sto­ri­ske Stru­en­see-va­e­rel­se i Fi­nans­mi­ni­ste­ri­et er ble­vet så god, at man kan be­gyn­de at ta­le om alt det, der er vir­ke­lig van­ske­ligt:

Samu­el­sens krav om fem pro­cent­po­int la­ve­re top­skat he­le vej­en op og Thu­le­sen Da­hls per­ma­nen­te gra­en­se­bom­me. LAs trus­sel er re­el Re­ge­rin­gens 2025-plan er gi­gan­tisk. Det sva­rer til at for­hand­le de kom­men­de ni års fi­nans­lo­ve på plads in­den jul. Man vil be­de dan­sker­ne om at ven­te seks må­ne­der med at gå på pen­sion, om­la­eg­ge ud­dan­nel­ses­støt­ten og op­ha­e­ve skat­te­stop­pet for bo­li­ge­jer­ne. Det er lidt af en mund­fuld for en smal Ven­stre-re­ge­ring. Et af pro­ble­mer­ne har va­e­ret, at det først for nog­le få da­ge si­den gik op for Løk­ke, at Samu­el­sen vir­ke­lig me­ner det, når han tru­er med at va­el­te regeringen til ja­nu­ar, hvis ik­ke han får si­ne fem pro­cent­po­int på top­skat­ten. Si­den au­gust har Ven­stres mi­ni­stre nem­lig va­e­ret over­be­vi­ste om, at Samu­el­sen var til salg for en let­tel­se på kun tre pro­cent­po­int – alt­så at top­skat­ten sa­et­tes ned fra 15 til 12 pct. he­le vej­en op.

Iføl­ge BTs oplysninger har Claus Hjort p.t. son­de­rin­ger med LA og DF hver for sig, hvor han for­sø­ger at af­sø­ge, hvad de­res pris kan va­e­re for at ac­cep­te­re mod­par­tens krav.

Hjorts høj­re hånd i for­hand­lin­ger­ne er Ven­stres fi­nansord­fø­rer Ja­cob Jen­sen. Han af­vi­ser at ta­le om SAMMENB

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.