Re plan

BT - - NYHEDER -

stra­te­gi­en, men un­der­stre­ger, at regeringen går til for­hand­lin­ger­ne vel vi­den­de, at man kun har 34 man­da­ter bag sig.

»Løs­nin­gen lig­ger ik­ke li­ge på den fla­de hånd, men jeg hå­ber, at der er til­stra­ek­ke­lig med po­li­tisk vil­je i de for­skel­li­ge par­ti­er til at und­gå et valg nu. Dan­sker­ne er ik­ke in­ter­es­se­ret i et valg,« si­ger Ja­cob Jen­sen.

I Ven­stres fol­ke­tings­grup­pe er der en tyr­ker­tro på, at Løk­ke nok skal fin­de på no­get. Selv når det ser sor­test ud.

»Der er to et halvt år til na­e­ste valg,« si­ger den po­li­ti­ske ord­fø­rer Jakob El­le­mann-Jen­sen. TOP­SKAT: Regeringen vil nedsa­et­te top­skat­ten for ind­kom­ster un­der en mio. kr. LA kra­e­ver ul­ti­ma­tivt, at top­skat­ten skal sa­en­kes med fem pro­cent­po­int he­le vej­en op. DF er helt imod at sa­en­ke top­skat­ten, men kan mu­lig­vis le­ve med en be­ske­den let­tel­se. UDDANNELSE: Regeringen vil om­la­eg­ge SUen til li­ge de­le sti­pen­di­um og lån. DF er imod at be­gra­en­se sti­pen­di­er til han­di­cap­pe­de og stu­de­ren­de med børn. PEN­SION: Regeringen vil ha­e­ve pen­sions­al­de­ren i 2025 med et halvt år fra 67 til 67,5 år. DF er imod, hvis se­ne­re pen­sion går til at let­te top­skat­ten. FLYGTNINGE: Regeringen vil ind­fø­re en nød­brem­se til at af­vi­se asylan­sø­ge­re. DF øn­sker stop for al asyl­be­hand­ling i Dan­mark. LA vil ind­fø­re ’asyl-ti­meout’ i to år. BO­LIG: Regeringen vil in­de­fryse stig­nin­ger i ejen­doms­skat i bo­li­gen. K kra­e­ver, at in­gen bo­li­ge­jer sti­ger i ejen­doms­skat og grund­skyld.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.