Dan­mark har flest fat­ti­ge i Nor­den

BT - - NYHEDER -

Der bli­ver fle­re og fle­re dan­ske­re, der ik­ke kan be­ta­le reg­nin­ger, op­var­me de­res hjem om vin­te­r­en el­ler hol­de en uges fe­rie va­ek fra hjem­met.

Det vi­ser tal fra Eu­ro­stat, EUs sta­ti­stik­bank.

An­de­len af »ek­stremt fat­ti­ge dan­ske­re« er ste­get fra 2 pro­cent i 2008 til 3,7 pro­cent i 2015.

Mens an­de­len vok­ser her, går ten­den­sen den an­den vej i de an­dre nor­di­ske lan­de. I Sve­ri­ge ga­el­der det kun 0,7 pro­cent af be­folk­nin­gen, at de må le­ve un­der ek­stremt fat­ti­ge vil­kår. I Nor­ge er tal­let fal­det fra 2 pro­cent i 2008 til 1,7 pro­cent i 2015.

Man bli­ver af Eu­ro­stat be­teg­net som ek­stremt fat­tig, hvis man blandt an­det op­le­ver ik­ke at va­e­re i stand til at be­ta­le hus­le­je el­ler var­me i hjem­met.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.