Flygt­nin­ge­strøm til Dan­mark af­ta­ger sta­dig

BT - - NYHEDER -

De se­ne­ste ugers ten­dens fort­sa­et­ter ved gra­en­ser­ne, hvor sta­dig fa­er­re asylan­sø­ge­re kryd­ser den dan­ske gra­en­se.

I den se­ne­ste uge har 85 per­so­ner søgt asyl i Dan­mark mod 88 ugen før. Der­med er det sam­le­de asyl­tal for i år nu på 5326 per­so­ner.

Det vi­ser den se­ne­ste op­gø­rel­se fra Ud­la­en­din­ge-, In­te­gra­tions- og Bo­lig­mi­ni­ste­ri­et.

Si­den regeringen ind­før­te mid­ler­ti­dig gra­en­se­kon­trol 4. ja­nu­ar, har myn­dig­he­der­ne holdt nø­je øje med an­tal­let af asylan­sø­ge­re.

Og ef­ter alt at døm­me skød regeringen langt for­bi må­let, da den ved årets be­gyn­del­se for­ven­te­de et ry­kind af 25.000 asylan­sø­ge­re i år. Det­te tal er der­for si­den ble­vet ned­ju­ste­ret til 7500.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.