FANGET I SLAGET O

BT - - NYHEDER -

KRIG Tu­sind­vis af iraki­ske sol­da­ter og kur­di­ske trop­per med den in­ter­na­tio­na­le ko­a­li­tion i ryg­gen be­gynd­te i går til­ba­ge­ero­brin­gen af by­en Mo­sul i det nord­li­ge Irak. By­en har i me­re end to år va­e­ret un­der ter­r­or­grup­pens re­gi­me, ef­ter at Is­la­misk Stat (IS) uden stør­re kamp ind­t­og stor­by­en i 2014. Si­den da me­nes op mod 1,5 mio. ci­vi­le ind­byg­ge­re at ha­ve bo­et i og om­kring den IS-kon­trol­le­re­de by, som i dag er ter­r­or­be­va­e­gel­sens sid­ste ba­stion i Irak.

Men selv­om of­fen­si­ven med iraki­ske re­ge­rings­styr­ker i spid­sen i går ind­led­te for­sø­get på en­de­ligt at kna­ek­ke IS’ til­ste­de­va­e­rel­se i lan­det, fryg­ter blandt an­dre FNs vi­ce­ge­ne­ral­se­kre­ta­er for hu­ma­ni­ta­e­re an­lig­gen­der, Step­hen O’Bri­en, for de man­ge ci­vi­le bor­ge­res sik­ker­hed un­der kamp­hand­lin­ger­ne.

»Jeg er ek­stremt be­kym­ret for sik­ker­he­den for de op til 1,5 mio. men­ne­sker, der bor i Mo­sul, og som kan bli­ve på­vir­ket af mi­li­ta­e­re ope­ra­tio­ner med for­må­let at ge­nero­bre by­en fra IS,« si­ger Step­hen O’Bri­en iføl­ge Ritzau. Kam­pe kan fort­sa­et­te i et halvt år Det vi­des end­nu ik­ke, hvor la­en­ge kamp­hand­lin­ger­ne vil stå på, med bud på alt fra tre uger til op mod 6 må­ne­der. Men iføl­ge FN vil op mod 200.000 men­ne­sker bli­ve dre­vet på flugt al­le­re­de i lø­bet af de kom­men­de uger, mens tal­let kan sti­ge til helt op mod en mil­li­on.

Hos Dansk Flygt­nin­ge­hja­elp for­ven­ter man, at stort set al­le ci­vi­le fanget i Mo­sul vil for­sø­ge at flyg­te fra by­en i den kom­men­de tid, hvor­for man igen­nem en la­en­ge­re pe­ri­o­de har for­be­redt sig på at yde nød­hja­elp.

»Vi har for­be­redt os gen­nem fle­re må­ne­der ved at sør­ge for, at vi har er­fa­rent per­so­na­le på plads. Vi har sik­ret, at vi ved, hvil­ken ind­sats vi skal le­ve­re,« ly­der det fra Ras­mus Stuhr Jakob­sen fra Dansk Flygt­nin­ge­hja­elps nød­hja­elps­chef.

På nu­va­e­ren­de tids­punkt er der plads til at mod­ta­ge om­kring 60.000 men­ne­sker for­delt på 27 na­er­lig­gen­de flygt­nin­ge­lej­re, mens der er plan­lagt op­fø­rel­se af yder­li­ge­re 250.000 plad­ser.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.